آنالیز منحنی ذوب با شفافیت بالا(HRM) به منظور شناسایی سریع و دقیق باکتری سالمونلا بااستفاده از ژن invA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

2 School of Animal and Veterinary Sciences , Charles Sturt University , Wagga Wagga , Australia.

3 School of Veterinary Medicine , Shiraz University , Shiraz , Iran.

4 استادیار، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، بخش تحقیقات بیماریهای طیور

چکیده

سابقه و هدف: سالمونلوز یکی از بیماری های عفونی و مشترک بین انسان و حیوانات است که به وسیله سویه های مختلف سالمونلا ایجاد می گردد. پیشرفت در روش های تشخیص مولکولی، شناسایی پاتوژن های غذایی را دقیق تر و راحت کرده است. هدف از این پژوهش استفاده از روش HRM به منظور شناسایی سریع و دقیق باکتری سالمونلا با استفاده از ژن inv A می باشد.
 مواد و روش ها: در این تحقیق شناسایی باکتری سالمونلا با واکنش زنجیره ای پلی مراز با روش منحنی ذوب با شفافیت بالا ( PCR-HRM) به وسیله توالی ژن invA، به عنوان یک نشانگرانجام شد.در مجموع تعداد 9 سویه رفرانس سالمونلا با استفاده از یک جفت آغازگراختصاصی ژن invA برای تشخیص باکتری سالمونلا استفاده شدند.
 یافته ها: قطعات موردانتظار 284 جفت بازی پس از تکثیر ژنinvA   توسط PCR به دست آمد. تمام نمونه های مورد آزمون قادر به تولید پیک منحنی ذوب اختصاصی سالمونلا با شفافیت بالا در بازه دمایی     87/8  تا 87/9 درجه سلسیوس بودند.
نتیجه گیری:نتایج نشان داد که روش شفافیت منحنی ذوب با استفاده از آغازگر های اختصاصی ژن invA می تواند به عنوان یک روش دقیق و مطمئن به منظور تعیین جنس های سالمونلا مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات