غربالگری و شناسایی سویه‌های جدید باکتریایی اکسید کننده متان از خاک‌های آلوده به نفت خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایرا

2 گروه بیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

3 گروه بیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: با استفاده از اطلاعات به­دست آمده از نوع و پراکندگی میکروارگانیسم­ها در نمونه­های خاک­های سطحی می­توان به میزان توزیع مخازن نفت و گاز پی برد. هدف از این پژوهش، جداسازی و شناسایی باکتری­های اکسید­کننده متان از خاک­های آلوده به نفت در خوزستان و بهینه سازی دما و اسیدیته در حضور متان بود.
مواد و روش ها: باکتری­ها در محیط نمک­های معدنی و نیترات (NMS) در حضور 50 درصد هوا و 50 درصد متان جداسازی شدند. محیط­های کشت به مدت 10 روز بر روی شیکر در دمای °C 30 در تاریکی گرمخانه­گذاری شدند و هر 2 روز یک بار مخلوط گازها تجدیدکشت شد. جدایه­ها با استفاده از ویژگی های بیوشیمیایی و مولکولی شناسایی شدند. همچنین بهینه سازی رشد باکتری­ها در دما و اسیدیته­های گوناگون در محیط کشت NMS در حضور متان به عنوان منبع کربن انجام شد.
یافته ها:  در شرایط مورد بررسی، سه باسیل گرم منفی از نمونه­های خاک جداسازی گردید. جدایه­ها متعلق به گونه­هایی از اکروموباکتر و اسفنگوموناس بودند. تمامی سویه­ها قادر به رشد در محیطNMS  دارای غلظت بالای متانول (3%) بودند. بهترین شرایط pH و دمای بهینه رشد باکتری­های جداسازی شده به ترتیب 4/7 و °C 30  به دست آمد.
نتیجه گیری: سویه­هایمتانوتروف جداسازی شده در بررسی حاضر قادر به رشد و اکسیداسیون متان در محدوده وسیع اسیدیته و دما بودند و     می­توانند برای حذف ترکیبات تک کربنه مانند متان و به عنوان شناساگر بیولوژیک مخازن نفت و گاز پیشنهاد شوند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات