ارزیابی نقش اسپیرولینا پلاتنسیس برکاهش جذب کادمیم در موش هایC57

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 گروه آموزشی میکروبیولوژی،دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی،شهرکرد، ایران

2 دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی،شهرکرد، ایران

چکیده

کادمیم یکی از مهمترین فلزات سنگین خاک است که گذشته از اهمیت زیست محیطی می تواند عوارض متعددی را برای سلامتی انسان ودام ایجاد کند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سیانوباکتر اسپیرولینا پلاتنسیس (آرتروسپیرا پلاتنسیس)بر کاهش تجمع کادمیوم در بافت های کبد و کلیه  موش های C57  می باشد. در این بررسی تعداد16 سر موش C57 به طور تصادفی در 4 گروه شاهد و تیمار تقسیم شدند . گروه شاهد با سرم فیزیولوژی و گروه ها ی تیمار  با 1000 میکروگرم در میلی لیتر کلرید کادمیم ، یک درصد اسپیرولینا و مخلوط مساوی اسپیرولینا و کادمیم مواجه گردیدند. موش ها در روز 24 پس از بی هوشی با اتر کشته شدند و میزان کادمیوم در مدفوع، کبد و کلیه با روش اسپکترفوتومتری جذب اتمی اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که سیانوباکتر اسپیرولینا پلاتنسیس موجب افزایش دفع کادمیوم از طریق مدفوع و کاهش تجمع این فلز سنگین درکبد و کلیه موش های C57  می گردد. از این رو به نظر می رسد که استفاده از این باکتری به عنوان مکمل غذایی به دلیل دارا بودن پروتین بالا و اثر قابل توجه در کاهش جذب گوارشی کادمیوم می تواند در ارتقای بهره وری موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات