بررسی ایمنی زائی واکسن ضد اسهال بر پایه اشریشیا کولی O157 و تاثیر رویکرد استفاده از ادجوانت ها بر میزان کارآئی آن ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته میکروب شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 بخش باکتری شناسی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شیراز

3 بخش میکروب شناسی، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شیراز، سازمان تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: باکتری اشریشیا کلی انترو هموراژیک از مهمترین عوامل ایجاد اسهال می باشد. با وجود پیشرفت های اخیر درمان مؤثری برای عفونت ایجاد شده با این باکتری وجود ندارد. توسعه واکسن ساز و کار اولیه ایجاد مقاومت در برابر باکتری محسوب می شود. با توجه به بیماری زایی باکتری اشریشیاکلای، مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش ادجوانت های مختلف جهت واکسن علیه این باکتری انجام شد.
مواد و روش ها: باکتری کشت داده شد و جهت تهیه آنتی ژن و تزریق به موش، با افزودن فرمالین غیر فعال گردید. چهار گروه مختلف باکتری غیر فعال شده، همراه ادجوانت آلوم(AO)، ادجوانت مونتاناید(MO)،بدون ادجوانت(O) و کنترل (Control) به صورت زیر جلدی به موش آزمایشگاهی ماده Balb/C تزریق گردید. تست الیزا برای سنجش تیتر آنتی بادی انجام شد. 28 روز بعد از ایمنی زایی، موش ها به چالش کشیده شدند. تحلیل آماری با آزمون آنالیز واریانس (ANOVA) و نرم افزار SPSS انجام گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد بیشترین میزان تیتر آنتی بادی از تزریق باکتری با ادجوانت آلوم به دست آمد، اما ادجوانت مونتاناید در ماه اول تیتر آنتی بادی بالاتری داشت. چالش تایید کرد که گروه AO توانست 100 درصد موش ها را محافظت نماید.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد پادتن تولید شده با ادجوانت آلوم تیتر ایمنی حیوان را به مدت بیشتری بالا نگه می دارد. از آنجا که طراحی واکسن برای جلوگیری از بیماری های عفونی نیاز به سیستم تحویل آنتی ژن کارآمد دارد، این تحقیق می تواند استراتژی جدیدی برای تولید واکسن علیه اشریشیاکلای باشد .

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 09 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 10 اسفند 1398
  • تاریخ پذیرش: 28 خرداد 1399