تاثیر رویکرداستفاده از اجوانت ها بر میزان کارآیی و ایمنی زایی واکسن ضد اسهال اشریشیا کلی O157:H7

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته میکروب شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 بخش باکتری شناسی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شیراز

3 بخش میکروب شناسی، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شیراز، سازمان تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: باکتری اشریشیا کلی انترو هموراژیک از مهمترین عوامل ایجاد اسهال می باشد. با وجود پیشرفت های اخیر، درمان مؤثری برای عفونت ایجاد شده با این باکتری وجود ندارد. توسعه واکسن ساز و کار اولیه ایجاد مقاومت در برابر باکتری محسوب می شود. این پژوهش با هدف ارزیابی نقش اجوانت های مختلف به منظور تهیه واکسن این باکتری انجام شد.  
مواد و روش ها: ابتدا کشت باکتری محیط اختصاصی انجام شد و سپس به منظور تهیه آنتی ژن و تزریق به موش، با افزودن فرمالین غیر فعال گردید. چهار گروه مختلف باکتری غیر فعال شده، همراه اجوانت آلوم(AO)، اجوانت مونتاناید(MO)، بدون اجوانت(O) و کنترل (C) به صورت زیر جلدی به موش آزمایشگاهی ماده Balb/C تزریق گردید. از آزمون الیزا به منظور سنجش عیار آنتی بادی استفاده شد. 28 روز پس از ایمنی زایی، موش ها به چالش کشیده شدند.
یافته ها: بیشترین میزان عیار آنتی بادی از تزریق باکتری با اجوانت آلوم به دست آمد، اما اجوانت مونتاناید در ماه اول تیتر آنتی بادی بالاتری داشت. چالش تایید کرد که گروه AO توانایی ایجاد محافظت در 100 درصد موش ها مورد بررسی را دارد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که پادتن تولید شده با اجوانت آلوم ایمنی در حیوان را برای طولانی مدت  نگه می دارد. از آنجا که طراحی واکسن برای جلوگیری از بیماری های عفونی نیاز به سیستم تحویل آنتی ژن کارآمد دارد، این تحقیق می تواند راهبرد جدیدی برای تولید واکسن علیه اشریشیا کلی باشد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات