جداسازی، غربالگری و کارایی جدایه‌های سودوموناس در تشکیل بیوفیلم بر حامل‌های آلی و معدنی و تجزیه فنانترن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم خاک،دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم خاک،دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران

3 گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 گروه زیست فناوری،پژوهشکده خلیج فارس،دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

سابقه و هدف: بیوفیلم‌های میکروبی یکی از مهم‌ترین انواع حیات ریزجانداران است که در علوم زیست محیطی کمتر به آن پرداخته شده است. هدف از این پژوهش استفاده از بیوفیلم باکتری سودوموناس بومی خاک‌های ایران به منظور تجزیه فنانترن بود.
مواد و روش‌ها: جدایه باکتریایی با توان بالا در تولید بیوفیلم و تجزیه نفت خام از بین 63 جدایه، انتخاب و شناسایی شد. تاثیر حامل‌های معدنی (پومیس خام، پومیس فرآوری شده و پرلیت) و آلی (بیوچار و باگاس) بر تولید بیوفیلم میکروبی بررسی شد و ساختار بیوفیلم‌ها بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی گردید. تاثیر تیمارهای باکتری سودوموناس آئروجینوزا در دو فرم رشدی پلانکتونی و بیوفیلم بر روی حامل بیوچار بر تجزیه فنانترن در محیط مایع بررسی شد.
یافته‌ها: جدایه‌های خالص سازی شده از نظر تولید بیوفیلم و توان تجزیه نفت خام غربالگری شدند. جدایه B59 با %56/62 بیشترین درصد تجزیه نفت خام را نشان داد. بیشترین میزان لگاریتم واحد تشکیل کلنی مربوط به بیوفیلم تشکیل شده بر حامل بیوچار و برابر 8/8 و کمترین در حامل پومیس فراوری شده و برابر 9/2 بود. در انتهای دوره آزمایش میزان فعالیت آنزیم لاکاز در فرم بیوفیلمی 8/39 و در فرم پلاکتونی1/33 واحد در دقیقه بود. در انتها آزمایش، فرم بیوفیلمی و پلانکتونی به ترتیب موجب تجزیه 17/97% و 37/91 % از فنانترون موجود در محیط شدند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد فرم بیوفیلمی باکتری در مقایسه با فرم پلانکتونی از طریق افزایش معنی‌دار واحد تشکیل کلنی و تولید بیشتر آنزیم لاکاز، موجب تجزیه بیشتر فنانترون در محیط مایع شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات



مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 24 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 23 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 26 خرداد 1399