ارزیابی پتانسیل ضد میکروبی و بیوسنتز ژنهای پلی کتاید سنتتاز تیپ (PKS-I) و پپتید سنتتاز غیر ریبوزومی (NRPS) در برخی از اکتینومیست های دریایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 گروه علوم زیستی و زیست فناوری، دانشکده علوم و فناوری، دانشگاه ملی کشور مالزی

3 گروه علوم زیست محیطی و منابع طبیعی دانشکده علوم و فناوری، دانشگاه ملی کشور مالزی

چکیده

سابقه و هدف: اکتینومیست ها به عنوان منابع متابولیت های ثانویه با فعالیت های بیولوژیکی متنوع شناخته می شوند. این مطالعه با هدف شناسایی برخی از اکتینومیست های جدا سازی شده از محیط دریایی در مالزی، بررسی ژنهای پلی کتاید سنتتاز تیپ I (PKS-I) و پپتید سنتتاز غیر ریبوزومی (NRPS) و همچنین بررسی خصوصیات ضد میکروبی آنها انجام گرفت.
مواد و روش ها: اکتینومیست های انتخاب شده به وسیله روش های مرفولوژیکی و مولکولی شناسایی شدند. وجود ژنهایNRPS و PKS-I به وسیله پرایمرهای خاص بررسی گردید و همچنین فعالیت ضد میکروبی سویه های انتخاب شده به روش دیسک گذاری بررسی شد.
یافته ها: جدایه های انتخاب شده بر اساس خصوصیات مرفولوژیکی کلنی، شکل زنجیره اسپورها و نوع میسیلیوم های رویشی و هوایی متفاوت بودند. بر اساس تجزیه و تحلیل ژن 16SrRNAسویه های Sdstm3k و Sdtm108وSdts4 شباهت زیادی به Streptomyces sp.نشان دادند (95%) در صورتی که سویه های ‌ Bvpd17eوSctgJI به ترتیب بیشترین شباهت را با Micrococcus sp. M2-19 (99%) و Micrococcus leteus(95%) نشان دادند. در حالی که سویه های Sdsb2k1aو Sdts46 ناشناس بودند. با بررسی ژنهای ژنهایNRPS و PKS-I مشخص گردید که فقط سویه هایSctgJI وSdsb2k1a دارای هر دو ژن می باشند. سویه هایSdst3k1 وSdts4 قوی ترین و وسیع ترین فعالیت ضد میکروبی را در برابر 10پاتوژن انسانی آزمایش شده نشان داد.
نتیجه گیری: بر اساس مطالعه حاضر مشخص گردید که اکتینومیست های جداسازی شده از محیط زیست دریایی در مالزی می تواند به عنوان منبع خوبی برای کشف ترکیبات زیست فعال جدید باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 17 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 23 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 26 خرداد 1399