پتانسیل ضد میکروبی، بیوسنتز ژن های پلی کتاید سنتتاز تیپ یک (PKS-I)و پپتید سنتتاز غیر ریبوزومی (NRPS) در برخی از اکتینومیست های دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 گروه علوم زیستی و زیست فناوری، دانشکده علوم و فناوری، دانشگاه ملی کشور مالزی

3 گروه علوم زیست محیطی و منابع طبیعی دانشکده علوم و فناوری، دانشگاه ملی کشور مالزی

چکیده

سابقه و هدف: اکتینومیست ها به عنوان منابع متابولیت های ثانویه با فعالیت های بیولوژیکی متنوع شناخته می شوند. این مطالعه با هدف شناسایی برخی از اکتینومیست های جدا سازی شده از محیط دریایی در مالزی، بررسی ژن های پلی کتاید سنتتاز تیپ I (PKS-I) و پپتید سنتتاز غیر ریبوزومی (NRPS) و همچنین بررسی ویژگی های ضد میکروبی آنها انجام گرفت.
مواد و روش ها: اکتینومیست های انتخاب شده به وسیله روش های مورفولوژیکی و مولکولی شناسایی شدند. وجود ژن هایNRPS  و PKS-I  به وسیله پرایمرهای اختصاصی بررسی گردید و همچنین فعالیت ضد میکروبی سویه های انتخاب شده به روش دیسک گذاری بررسی شد.
یافته ها: جدایه های انتخاب شده بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی کلنی، شکل زنجیره اسپورها و نوع میسیلیوم های رویشی و هوایی متفاوت بودند. بر اساس تجزیه و تحلیل ژن  16S rRNAسویه های Sdstm3k و  Sdtm108وSdts4 شباهت زیادی به  Streptomyces sp. نشان دادند (95%) در صورتی که سویه های  ‌ Bvpd17eوSctgJI به ترتیب بیشترین شباهت را با Micrococcus sp. M2-19 (99%) و  Micrococcus leteus(95%) نشان دادند. در حالی که سویه های  Sdsb2k1a و  Sdts46 ناشناس بودند. با بررسی ژن هایNRPS  و PKS-I مشخص گردید که فقط سویه های SctgJI و Sdsb2k1a دارای هر دو ژن می باشند. سویه های Sdst3k1 وSdts4 قوی ترین و وسیع ترین فعالیت ضد میکروبی را در برابر 10 پاتوژن انسانی مورد بررسی نشان داد.
نتیجه گیری: بر اساس مطالعه حاضر مشخص گردید که اکتینومیست های جداسازی شده از محیط زیست دریایی در مالزی می تواند به عنوان یکی از منابع مناسب کشف ترکیبات زیست فعال جدید باشد.
واژگان کلیدی: باکتری دریایی،اکتینومیست، ژن هایNRPS  وPKS-I  ، خاصیت ضد میکروبی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات