بهینه سازی تولید پلی هیدروکسی بوتیرات توسط سویه جدید باسیلوس سرئوس جدا شده از پساب پتروشیمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد/دانشگاه ازاد اسلامی واحد لاهیجان، دانشکده ی علوم پایه، گروه میکروبیولوژی

2 گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

3 استاد، گروه میکروب شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

4 استاد، گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

5 استاد، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: پلی هیدروکسی‌بوتیرات یک بیوپلیمر تولید شده توسط باکتری‌‌ها است. همچنین با وجود داشتن خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه با پلاستیک های مصنوعی کاملاً زیست تخریب پذیر و سازگار با محیط زیست می‌باشد. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی یک سویه بومی با قابلیت تولید بالا برای اهداف صنعتی انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تحلیلی، نمونه برداری از پساب شرکت پتروشیمی انجام شد. وجود پلی هیدروکسی‌بوتیرات در جدایه‌ها با رنگ آمیزی سودان سیاه مورد بررسی قرار گرفت. یک جدایه باسیلوس به منظور افزایش تولید پلی هیدروکسی بوتیرات انتخاب شد. این جدایه با روش‌های بیوشیمیایی و تعیین توالی ژن 16S rRNA شناسایی شد. تأیید نهایی سنتز پلی هیدروکسی‌بوتیرات توسط آنالیزهای طیف سنجی مادون قرمز و رزونانس مغناطیسی هسته پروتون انجام شد. به منظور تولید بیشتر پلی هیدروکسی‌بوتیرات تأثیر فاکتورهای مختلف از جمله کربن، نیتروژن، pH و دما ارزیابی شدند.
یافته ها: در مجموع 8 جدایه باکتریایی تولید کننده پلی هیدروکسی‌بوتیرات جداسازی شد که از این میان یک سویه جدید باسیلوس سرئوس به عنوان جدایه برتر انتخاب گردید. شرایط بهینه به منظور تولید بیشتر پلی هیدروکسی‌بوتیرات، استفاده از گلوکز به عنوان منبع کربن، آمونیوم سولفات به عنوان منبع نیتروژن، pH 7 و دمای 30 درجه سیلیسیوس بود.

نتیجه گیری: مطالعه حاضر نتایج ارزشمندی را در مورد شرایط بهینه برای تولید پلی هیدروکسی بوتیرات فراهم آورده است که می‌تواند در سطح صنعتی برای تولید پلی هیدروکسی‌بوتیرات به عنوان یک جایگزین سریع پلاستیک‌های مصنوعی مبتنی بر نفت مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 29 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 23 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 25 خرداد 1399