بهینه سازی تولید پلی هیدروکسی‌بوتیرات سویه جدید باسیلوس سرئوس جدا شده از پساب پتروشیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، دانشکده ی علوم پایه، گروه میکروبیولوژی

2 گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

3 گروه میکروب شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

4 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: پلی هیدروکسی­بوتیرات یک بیوپلی مر تولید شده توسط باکتری­­ها است. این ترکیبات با وجود داشتن خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه با پلاستیک های مصنوعی کاملاً زیست تخریب پذیر و سازگار با محیط زیست می­باشند. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی یک سویه بومی تولید کننده پلی هیدروکسی­بوتیرات با قابلیت تولید مناسب برای اهداف صنعتی انجام شد.  
مواد و روش­ ها: در این مطالعه تحلیلی، نمونه برداری از پساب شرکت پتروشیمی انجام شد. وجود پلی هیدروکسی­بوتیرات در جدایه­ها با رنگ آمیزی سودان سیاه مورد بررسی قرار گرفت. یک جدایه باسیلوس به منظور افزایش تولید پلی هیدروکسی بوتیرات انتخاب شد. این جدایه با روش­های بیوشیمیایی و تعیین توالی ژن 16S rRNA شناسایی شد.تأیید نهایی سنتز پلی هیدروکسی­بوتیرات توسط آنالیزهای طیف سنجی مادون قرمز و رزونانس مغناطیسی هسته پروتون انجام شد. به منظور تولید بیشتر پلی هیدروکسی­بوتیرات تأثیر عوامل مختلف مانند منابع کربن و نیتروژن، pH و دما ارزیابی شدند. 
یافته ­ها: در مجموع 8 جدایه باکتریایی تولید کننده پلی هیدروکسی­بوتیرات جداسازی شد که از این میان یک سویه جدید باسیلوس سرئوس به عنوان جدایه برتر انتخاب گردید. شرایط بهینه به منظور تولید بیشتر پلی هیدروکسی­بوتیرات، استفاده از گلوکز به عنوان منبع کربن، سولفات آمونیوم به عنوان منبع نیتروژن، pH 7 و دمای 30 درجه سلسیوس بود.
نتیجه گیری: مطالعه حاضر نتایج ارزشمندی را در مورد شرایط بهینه برای تولید پلی هیدروکسی­بوتیرات فراهم آورده است که می­تواند در سطح صنعتی برای تولید پلی هیدروکسی­بوتیرات به عنوان یک جایگزین سریع پلاستیک­های مصنوعی مبتنی بر نفت مورداستفاده قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات