تعیین الگوی گسترش کاندیداتوس فیتوپلاسما اورانتیفولیا در گیاه گوجه فرنگی با استفاده از روش Real-time PCR

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه بیماری‌شناسی گیاهی

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه بیماری‌شناسی گیاهی

3 بخش تحقیقات گیاهپزشکی-مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده

سابقه و هدف: بیماری فیتوپلاسمایی تورم جوانه گوجه فرنگی در سال های اخیر در مناطق مختلف کشور شیوع پیدا کرده است. این پژوهش با هدف تعیین غلظت و الگوی گسترش کاندیداتوس فیتوپلاسما اورانتیفولیا در گوجه فرنگی، به منظور ردیابی سریع-تر بیمارگر به ویژه در دوره کمون بیماری و مدیریت بهتر آن انجام شد.
مواد و روش ها: در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، سه گیاه گوجه فرنگی به وسیله پیوند به کاندیداتوس فیتوپلاسما اورانتیفولیا آلوده شدند. در فواصل زمانی 10، 20، 40 و 70 روز پس از مایه زنی، نمونه برداری از برگ های انتهایی گیاهان تیمار، برگ ها از  ساقه های بالا و پایین محل پیوند و نیز ریشه های فرعی انجام شد. سپس با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز در زمان واقعی، غلظت و الگوی گسترش فیتوپلاسما در گیاهان یاد شده تعیین شد. همچنین، روش های واکنش زنجیره ای پلی مراز مستقیم و آشیانه ای در ردیابی فیتوپلاسمای همراه با بیماری استفاده و مقایسه شدند.
یافته ها: نتایج نشان دادند که کاندیداتوس فیتوپلاسما اورانتیفولیا پس از ورود به گیاه، به سمت بالا و پایین حرکت کرده و به همین دلیل در برگ های بالایی و ریشه های گیاهان آلوده، غلظت آن بیشتر از برگ های میانی و پایینی بود. براساس یافته های این پژوهش، میانگین دوره کمون بیماری حدود 40 روز تخمین زده شد. واکنش زنجیره ای پلی مراز آشیانه ای حساس تر از واکنش زنجیره ای پلی مراز مستقیم در ردیابی این فیتوپلاسما به ویژه در دوره کمون بیماری بود.
نتیجه گیری: برای ردیابی و تشخیص بیماری تورم جوانه گوجه فرنگی ناشی از کاندیداتوس فیتوپلاسما اورانتیفولیا، بهتر است از برگ های انتهایی و ریشه ها نمونه برداری و از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز آشیانه ای استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات