تعیین الگوی گسترش کاندیداتوس فیتوپلاسما استرالیزیا در گیاه گوجه فرنگی با استفاده از روش Real-time PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه بیماری‌شناسی گیاهی

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه بیماری‌شناسی گیاهی

3 بخش تحقیقات گیاهپزشکی-مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده

سابقه و هدف:بیماری فیتوپلاسمایی تورم جوانه­ی گوجه­فرنگی در سال­های اخیر در مناطق مختلف کشور شیوع پیدا کرده است. این پژوهش با هدف تعیین غلظت و الگوی گسترش کاندیداتوس فیتوپلاسما استرالیزیا در گوجه­فرنگی، به­منظور ردیابی سریع­تر بیمارگر به­ویژه در دوره­ی کمون بیماری و مدیریت بهتر آن انجام شد.
مواد و روش­ ها:در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، سه گیاه گوجه­فرنگی به­وسیله­ی پیوند به فیتوپلاسما استرالیزیا اورانتیفولیا آلوده شدند. در فواصل زمانی 10، 20، 40 و 70 روز پس از مایه­زنی، نمونه­برداری از برگ­های انتهایی گیاهان تیمار، برگ­ها از­ ساقه­های بالا و پایین محل پیوند و نیز ریشه­های فرعی انجام شد. سپس با روش واکنش زنجیره­ای پلی مراز در زمان واقعی، غلظت و الگوی گسترش فیتوپلاسما در گیاهان یاد شده تعیین شد. همچنین، روش­های واکنش زنجیره­ای پلی مراز مستقیم و آشیانه­ای در ردیابی فیتوپلاسمای همراه با بیماری استفاده و مقایسه شدند.
یافته ­ها: نتایج نشان دادند که کاندیداتوس فیتوپلاسما استرالیزیا پس از ورود به گیاه، به سمت بالا و پایین حرکت کرده و به همین دلیل در برگ­های بالایی و ریشه­های گیاهان آلوده، غلظت آن بیشتر از برگ­های میانی و پایینی بود. براساس یافته­های این پژوهش، میانگین دوره­ کمون بیماری حدود 40 روز تخمین زده شد. واکنش زنجیره­ای پلی مراز آشیانه­ای حساس­تر از واکنش زنجیره­ای پلی مراز مستقیم در ردیابی این فیتوپلاسما به­ویژه در دوره­ کمون بیماری بود.
نتیجه­ گیری: برای ردیابی و تشخیص بیماری تورم جوانه­ی گوجه­فرنگی ناشی از کاندیداتوس فیتوپلاسما استرالیزیا، بهتر است از برگ­های انتهایی و ریشه­ها نمونه­برداری و از روش واکنش زنجیره­ای پلی مراز آشیانه­ای استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات