عملیات فروشویی زیستی کانسنگ کم عیار کالکوپیریتی در شرایط کلریدی با استفاده از سازگاری میکروارگانیسم های بومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه سرامیک، پژوهشکده مواد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بم ، بم، ایران

3 کارشناس ارشد، واحد تحقیقات هیدرومتالورژی، مرکز تحقیق و توسعه، مجتمع مس سرچشمه، شرکت ملی صنایع مس ایران.

چکیده

سابقه و هدف: انحلال کالکوپیریت از مهمترین چالش های هیدرومتالورژی است زیرا به دلیل غیرفعال شدن سطح با رسوبات انفعالی، لیچینگ آن بسیار دشوار است. هدف از این پژوهش استفاده از ترکیب مزایای فروشویی زیستی و فروشویی کلریدی برای افزایش شاخص در بازیابی مس از منابع کم عیار کالکوپیریتی تعیین گردید.
مواد و روشها: در این پژوهش، سه سویه میکروارگانیسم های بومی مزوفیل، ترموفیل معتدل و مطلق از معدن سرچشمه جداسازی و سازگار گردید (مدت 4 ماه با محیط کشت کلریدی). سپس، عملیات بیولیچینگ به صورت سیستماتیک در ستون‌های حاوی کانسنگ کم‌عیار کالکوپیریتی ( کمتر از 0/3 درصد مس) برای بررسی تاثیر کلر در فرایند بیولیچینگ اجرا شد. آنالیزهای دستگاهی از جامدهای باقیمانده از لیچینگ و خوراک برای بررسی دقیق فرایند و مکانیزم‌ها استفاده شد.
یافته‌ها : بر اساس آنالیزهای انجام شده (SEM، EDS، XRD) بر روی جامدات باقیمانده فروشویی زیستی، غلبه بر مشکلات ناشی از رسوبات ناخواسته طی فرایند بیولیچینگ کلریدی (2 گرم بر لیتر کلر) یکی از دلایل اصلی این نتایج تشخیص داده شد. (افزایش 23 درصدی در بازیابی با استفاده از محیط کلریدی (81 درصد با کلر و 58 درصد بدون کلر)).
نتیجه‌گیری: کنترل رسوبات ناخواسته (غنی از آهن و گوگرد) در فرایند فروشویی زیستی کانسنگ کالکوپیریتی کم عیار، مهمترین اهرم برای بهبود بازیابی مس بود (بیش از 81 درصد مس در طول 120 روز). این موضوع مهم با تنظیم روند رشد و فعالیت میکروارگانیسم ها از مزوفیل ها تا ترموفیل های مطلق همراه با افزودنی نمک کلریدسدیم بدست آورده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398
  • تاریخ دریافت: 19 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 27 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 27 بهمن 1398