پتانسیل شکارگری بدلوویبریو باکتریووروس علیه پاتوژن های جدا شده بالینی با مقاومت دارویی بسیار گسترده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه اصفهان، ایران.

2 گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 مرکز تحقیقات علوم داروئی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

بدلوویبریوها گروهی از باکتریهای شکارچی هستند که جهت رشد، سایر باکتریهای گرم-منفی را به عنوان طعمه مورد تهاجم قرار می دهند. ماهیت باکتری کشی بدلوویبریوها آنها را تبدیل به یکی از جایگزینهای امیدوارکننده برای آنتی بیوتیکهای رایج کرده است. در این مطالعه، جداسازی و شناسایی مولکولی بدلوویبریو باکتریووروس سویه SOIR-1 توصیف شد. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی برخی از جدایه های بالینی تعیین، و پتانسیل شکارگری SOIR-1 علیه آنها ارزیابی گردید.
برای جداسازی، ارزیابی ریخت شناسی، و شناسایی مولکولی SOIR-1 به ترتیب از روشهای آگار دولایه، میکروسکوپ الکترونی عبوری، و واکنش زنجیره ای پلیمراز علیه جایگاه ژنتیکی اختصاصی بدلوویبریوها (hit) استفاده شد. متعاقب تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های بالینی، فعالیت باکتری کشی SOIR-1 علیه آنها از طریق ارزیابی تشکیل پلاک و سنجش لیز در کشت های همزمان مایع ارزیابی گردید.
SOIR-1 توسط بررسی میکروسکوپ الکترونی عبوری و واکنش زنجیره ای پلیمراز اختصاصی به عنوان یک سویه بدلوویبریو باکتریووروس شناسایی شد. تمام جدایه های بالینی دارای ویژگی مقاومت بسیار گسترده در برابر دارو (XDR) بوده و پلاکهای شاخص بدلوویبریویی بر روی گستره سلولی همه آنها تشکیل شد. در میان جدایه های بالینی، SOIR-1 بیشترین و کمترین راندمان شکارگری را به ترتیب علیه آسینتوباکتر بامانی (%33/84) و سودوموناس آئروجینوسا-369 (%16/55) دارا بود.
این مطالعه پتانسیل بالای SOIR-1 را برای لیز ایزوله های بالینی XDR صرف نظر از وضعیت مقاومت دارویی آنها آشکار ساخت. بنابراین، بدلوویبریو باکتریووروس در موارد عفونت های ناشی از باکتری های مقاوم در برابر چندین دارو می تواند به عنوان یک آنتی بیوتیک زنده محسوب گردد.

کلیدواژه‌ها