پتانسیل شکارگری دلوویبریو باکتریووروس علیه جدایه های پاتوژن بالینی دارای مقاومت دارویی بسیار گسترده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه اصفهان، ایران.

2 گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 مرکز تحقیقات علوم داروئی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

سابقه و هدف:  باکتری های مشابه دلوویبریو(BALOs) گروهی از باکتری های شکارچی هستند که منظور تکثیرشان، سایر باکتری های گرم منفی را به عنوان طعمه مورد تهاجم قرار می دهند. ماهیت باکتری کشی دلوویبریوها(Bdellovibrios)آنها را به یکی از جایگزین های امیدوارکننده برای آنتی بیوتیک های رایج تبدیل کرده است. در این مطالعه، جداسازی و شناسایی مولکولی دلوویبریو باکتریووروس سویه SOIR-1 توصیف شد. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی برخی از جدایه های بالینی تعیین و پتانسیل شکارگری SOIR-1 علیه آنها ارزیابی گردید.
مواد و روش ها: برای جداسازی، ارزیابی ریخت شناسی، و شناسایی مولکولی SOIR-1 به ترتیب از روش های آگار دولایه، میکروسکوپ الکترونی عبوری و واکنش زنجیره ای پلیمراز علیه جایگاه ژنتیکی اختصاصی دلوویبریوها (hit) استفاده شد. به دنبال تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های بالینی، فعالیت باکتری کشی SOIR-1 علیه آنها از طریق ارزیابی تشکیل پلاک و سنجش لیز در کشت های هم زمان مایع ارزیابی گردید.
نتایج: SOIR-1 توسط بررسی میکروسکوپ الکترونی عبوری و واکنش زنجیره ای پلی مراز اختصاصی به عنوان یک سویه دلوویبریو باکتریووروس شناسایی شد. تمام جدایه های بالینی دارای ویژگی مقاومت بسیار گسترده در برابر دارو (XDR) بودند و پلاک های شاخص دلوویبریو بر روی گستره سلولی همه آنها تشکیل شد. در میان جدایه های بالینی، SOIR-1 بیشترین و کمترین راندمان شکارگری را به ترتیب علیه آسینتوباکتر بامانی (%33/84) و سودوموناس آئروجینوسا-369 (%16/55) دارا بود.
نتیجه گیری: این مطالعه پتانسیل بالای SOIR-1 را برای لیز جدایه های بالینی XDR صرف نظراز وضعیت مقاومت دارویی آنها آشکار ساخت. بنابراین، دلوویبریو باکتریووروس در موارد عفونت های ناشی از باکتری های مقاوم در برابر چندین دارو می تواند به عنوان یک آنتی بیوتیک زنده محسوب گردد.


کلیدواژه‌ها

موضوعات