انگشت نگاری ژنومی گونه های مختلف آزوسپیریلوم جدا شده از مزارع گندم و ذرت با استفاده از روش Rep-PCR

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

2 دانشیار، بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

3 دانشیار، موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

چکیده

سابقه و هدف: جنس آزوسپیریلوم شامل ریزوباکتری های آزادزی، تثبیت کننده نیتروژن و محرک رشد گیاه هستند که می توانند رشد و عملکرد بسیاری از محصولات زراعی مهم از جمله برنج و گندم را تحت تأثیر قرار دهند. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی گونه های بومی مختلف آزوسپیریلوم و بررسی تنوع ژنتیکی آن ها به عنوان عوامل محرک رشد گیاه انجام شد.
مواد و روش ها: در این پژوهش نمونه های خاک و ریشه مزارع گندم و ذرت استان اصفهان جمع آوری و در لوله های محتوی محیط کشت نیمه جامد فاقد نیتروژن (NFB ) کشت شد. سپس جدایه های آزوسپیریلوم براساس ویژگی های مورفولوژیکی برروی محیط کشت های اختصاصی و نیمه اختصاصی مانند NFB جامد وRC (Rojo Congo)  جداسازی و خالص سازی گردید. برای شناسایی و تشخیص جدایه های آزوسپیریلوم آزمایش های مولکولی شامل آزمون واکنش زنجیره ای پلی مراز، توالی یابی ژن 16S rRNA و انگشت  نگاری ژنومیکی توسط آزمون واکنش زنجیره ای پلی مراز (REP) نجام شد.
یافته ها: تکثیر قطعات 646 و 263 جفت بازی وجود باکتری های آزوسپیریلوم را تأیید نمود. در توالی یابی ژن 16S rRNA نیز گونه های  A. brasilense، A. lipoferum.  و A. zeae  مشخص گردید. انگشت نگاری ژنوم جدایه های باکتریایی نیز نقش های منحصر به فرد ژنتیکی را از طریق تکثیر عناصر تکراری BOX  (BOX-AIR)، ERIC (Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus)  و REP  برای هر جدایه تولید نمود و وجود تنوع ژنتیکی زیاد بین جدایه ها را نشان داد.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که جدایه های آزوسپیریلوم مزارع گندم و ذرت استان اصفهان دارای گونه ها و تنوع ژنتیکی زیادی است و الگوهای باند تکثیر شده با آزمون rep-PCR  می تواند برای تشخیص و طبقه بندی گونه های آزوسپیریلوم مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات