خالص سازی هورمون رشد انسانی تولید شده به شکل محلول از سویه نوترکیب اشریشیاکلی در مقیاس آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع شیمی و مهندسی شیمی، پژوهشکده علوم و فناوری زیستی،تهران، گروه مهندسی بیوشیمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع شیمی و مهندسی شیمی، پژوهشکده علوم و فناوری زیستی،تهران، گروه مهندسی بیوشیمی

3 دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع شیمی و مهندسی شیمی، پژوهشکده علوم و فناوری زیستی،تهران، گروه مهندسی بیوشیمی

4 استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع شیمی و مهندسی شیمی، پژوهشکده علوم و فناوری زیستی،تهران، گروه علوم زیستی

چکیده

سابقه و هدف: هورمون رشد انسانی یا سوماتوتروپین یک پلی پپتید تک زنجیره ای با وزن مولکولی 22 کیلودالتون دارای 191 واحد آمینو اسیدی است. هدف از این پژوهش، ارزیابی تولید و خالص سازی فرم محلول هورمون رشد انسانی نوترکیب در مقیاس آزمایشگاهی می باشد.
مواد و روش ها: در این تحقیق از باکتری اشریشیا کلی حاوی پلاسمید pET32a(+)-Trx-His6-hGH  استفاده شد. به منظور دست یابی به میزان بالای تولید هورمون رشد انسانی نوترکیب در محیط سیتوپلاسم به شکل محلول از برچسب Trx  و برای خالص سازی از برچسب هیستیدینی استفاده شد. باکتری در محیط LB  و TB  در دمای 25 درجه سلسیوس رشد داده شد. فرایند خالص سازی بر اساس روش کروماتوگرافی تمایلی با استفاده از ژلNi-NTA  انجام گردید.
یافته ها: نتیجه آنالیز ژل الکتروفورز بیان 55 % هورمون رشد نوترکیب را نشان داد که تقریبا 33.7 % تولید آن به شکل محلول و 18.8% آن به شکل نامحلول بود. میزان فیوژن پروتین هورمون رشد انسانی حاصل از تخلیص g1  رسوب سلولی 22.4 میلی گرم تعیین گردید.
نتیجه گیری: با استفاده از برچسب Trx  فیوژن پروتین هورمون رشد انسانی نوترکیب محلول به خوبی بیان شد. همچنین با استفاده از روش خالص سازی بر اساس دنباله هیستیدینی، خلوص 91% و بازده کل 38 %  هورمون رشد انسانی به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات