بررسی فرایند خالص سازی هورمون رشد انسانی تولید شده بفرم محلول از سویه نوترکیب اشرشیاکلی در مقیاس آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی بیوشیمی-، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع شیمی و مهندسی شیمی، پژوهشکده علوم و فناوری زیستی،لوبزان-تهران

2 گروه مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم و فناوری زیستی، مجتمع شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هورمون رشد انسانی یا سوماتوتروپین یک پلی پپتید تک زنجیره است که دارای وزن مولکولی kDa22 بوده و 191 واحد آمینو اسیدی دارد. بیان بالای هورمون رشد انسانی در سیتوپلاسم اغلب منجر به تشکیل اینکلوژن بادی میگردد. فرآیند تخلیص هورمون رشد انسانی از اینکلوژن بادی‌‌ها نیازمند به فرآیند بازتاخوردگی است تا پروتئین به شکل طبیعی خود حاصل شود که فرایند پیچیده ای می باشد و اغلب راندمان بالایی ندارد. از این رو در فرایندهای تولیدی بیان بالای فرم محلول همواره مورد توجه بوده است.
مواد و روش ها: در این تحقیق از باکتری E. coli حاوی پلاسمید pET32a(+)-Trx-His6-hGH استفاده شد. به منظور دستیابی به میزان بالای تولید هورمون رشد انسانی نوترکیب در محیط سیتوپلاسم بفرم محلول از برچسب Trx و برای خالص سازی آن از برچسب هیستیدینی استفاده شد. باکتری در محیط LB و TB در دمای ⁰C 25 رشد داده شد. فرایند خالص سازی بر اساس روش کروماتوگرافی افینیتی با استفاده از ژل Ni-NTAانجام گردید.
نتایج: نتیجه حاصل بر اساس آنالیز ژل الکتروفورز بیان 55 % هورمون رشد نوترکیب را نشان داد که تقریبا 7/33 % آن به شکل محلول و 8/18% آن به شکل نامحلول تولید شده است. میزان فیوژن پروتئین هورمون رشد انسانی حاصل از تخلیص g1 رسوب سلولی mg 4/22 تعیین گردید.
نتیجه گیری: با استفاده از برچسب Trx فیوژن پروتئین هورمون رشد انسانی نوترکیب محلول به خوبی بیان شده است. همچنین با استفاده از روش خالص سازی بر اساس دنباله هیستیدینی، خلوص هورمون رشد انسانی 91% و بازدهی کل 38 % بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 05 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 24 مهر 1398
  • تاریخ پذیرش: 30 مهر 1398