بررسی و مقایسه ترکیبات موثر در اسانس گیاهان رازیانه و اکالیپتوس جهت کنترل برخی باکتری‌های مهم بیماری‌زای گیاهی

نوع مقاله: گزارش کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه پزشکی،

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

امروزه استفاده از اسانس‌های گیاهی برای دستیابی به مواد ضد باکتریایی طبیعی برای کنترل عوامل بیماری‌زای گیاهی مورد توجه فراوان قرارگرفته است. هدف از اجرای این تحقیق، شناسایی و بررسی ترکیبات مؤثر در گیاه رازیانه و اکالیپتوس جهت کنترل برخی از باکتری‌های بیمارگر مهم گیاهی در شرایط آزمایشگاهی است. در تحقیق حاضر ترکیبات عمده گیاهان رازیانه و اکالیپتوس با روش دستگاه گاز کروماتوگرافی- طیف‌سنج جرمی و همچنین اثر ضد میکروبی و حداقل غلظت مهارکننده رشد آن‌ها بر روی تعدادی از باکتری‌های بیماری‌زا مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی کروماتوگرام دستگاه گاز کروماتوگرافی- طیف‌سنج جرمی، در اسانس رازیانه پارا‌سیمن (18/30%)، کومینال (74/24%) و بتاپینن (81/11%) و در اسانس اکالیپتوس 1، 8 سینئول (87/47%)، آلفا پینن (94/17%)، پاراسیمن (91/7%) و لیمونن (68/7%) به‌عنوان ترکیبات عمده شناسایی شدند. همچنین، حداقل غلظت مهارکنندگی برای اسانس رازیانه (µg/ml 79/3) و اسانس اکالیتوس (µg/ml54/8) محاسبه شد. اسانس رازیانه بیش‌ترین اثر بازدارندگی معنی‌دار را روی کلاویباکتر میشیگاننسیس با قطر هاله بازدارنده 4/4 سانتی‌متر داشت. اسانس اکالیپتوس بیش‌ترین اثر بازدارندگی را روی اروینیا امیلوورا با قطر هاله 3/4 (سانتی-متر) را دارا بود. در تمامی موارد با افزایش غلظت، اثرات ضد باکتریایی نیز افزایش یافت. با توجه به یافته‌های این تحقیق استفاده از این اسانس‌ها می‌تواند به‌عنوان جایگزین مناسبی برای سایر آنتی‌اکسیدان‌های موجود مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات