سنتز زیستی نانوذرات سلنیوم توسط باکتری آب زی سودوموناس آلکالیژنز و بررسی فعالیت ضد باکتری آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان، دانشکده علوم پایه، گروه علوم زیستی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم پایه، گروه علوم زیستی.

چکیده

سابقه و هدف: نانوذرات سلنیوم به خاطر ویژگی‌های منحصر به‌فرد فیزیکی، شیمیائی و اپتوالکترونیک دارای کاربردهای فراوان در زیست پزشکی، صنعت و محیط زیست هستند. در این پژوهش از باکتری‌های آب‌زی به عنوان زیست کاتالیزگر برای احیای زیستی سلنیت سدیم به نانوذرات سلنیوم عنصری استفاده شد.

مواد و روش ها: نانوذرات سلنیوم سنتز شده، به وسیله‌ی آنالیزهای طیف سنجی و الکترومیکروگراف‌های تهیه شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی تعیین ویژگی شدند. کارائی فعالیت ضد میکروبی نانوذرات سنتز شده علیه برخی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی بیماری‌زای انسانی از طریق روش انتشار چاهک بر سطح آگار بررسی شد.

یافته ها: 16 سویه‌ی باکتریائی مقاوم نسبت به یون سمی سلنیت در محیط کشت تریپتیک سوی براث/آگار حاوی 5 میلی مولار یون سلنیت، بر اساس تکنیک غنی سازی جداسازی شدند بر اساس نتایج به دست آمده، Pseudomonas alcaligenes SR5 (جدا شده از آب جمع آوری شده از دریای مازندران) قادر به احیای اکسی آنیون سلنیت به نانوذره‌ی سلنیوم بود. نتایج نشان داد که نانوذرات سلنیوم برون سلولی با میانگین اندازه‌ی 36 نانومتر در غلظت سلنیت بهینه‌ی برابر 3 میلی مولار، غلظت بیومس بهینه‌ی 15 گرم در لیتر و پس از 96 ساعت گرماگذاری در 25 درجه سانتی گراد و دور rpm 200، تحت سلول در حال استراحت تولید می‌شوند.


نتیجه گیری: مطالعه اخیر نخستین گزارش در سنتز برون سلولی نانوذرات سلنیوم عنصری توسط گونه ی باکتری P. alcaligenes است. همچنین نتایج نشان داد که نانوذرات زیستی تولید شده علیه چهار سویه‌ی باکتری‌ بیماری زای تست شده اثر مهار کنندگی رشد را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 09 فروردین 1398
  • تاریخ بازنگری: 11 مهر 1398
  • تاریخ پذیرش: 17 مهر 1398