آنالیز سنتز و فعالیت ضد باکتریایی نانو ذرات سلنیوم تولید شده توسط سودوموناس آلکالیژنز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم پایه، گروه علوم زیستی، سنندج، ایران.

2 کارشناس ارشد، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم پایه، گروه علوم زیستی، سنندج، ایران

چکیده

سابقه و هدف: نانوذرات سلنیوم به دلیل ویژگی‌های منحصر به‌فرد فیزیکو شیمیایی و اپتوالکترونیک کاربردهای فراوان در زیست پزشکی، صنعت و محیط زیست دارند. هدف از این پژوهش، استفاده از باکتری‌های آب‌زی   به منظور احیای اکسی آنیون سلنیت به نانوسلنیوم عنصری بود.
مواد و روش‌ها: نانوذرات سلنیوم سنتز شده، به وسیله‌ آنالیزهای طیف سنجی و الکترومیکروگراف‌های تهیه شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی تعیین ویژگی شدند. کارایی فعالیت ضد میکروبی نانوذرات سنتز شده علیه برخی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی بیماری‌زای انسانی از طریق روش انتشار چاهک بر سطح آگار بررسی گردید.
یافته‌ها: با استفاده از روش غنی سازی، 16 سویه‌ی باکتریایی مقاوم به یون سمی سلنیت در محیط کشت تریپتیک سوی براث/آگار حاوی 5 میلی مولار یون سلنیت جداسازی شدند. نتایج نشان داد که جدایه دریایی سودوموناس آلکالیژنز سویه SR5 توانایی احیای اکسی آنیون سلنیت به نانوذره‌ی سلنیوم را دارد. همچنین یافته ها نشان داد که نانوذرات سلنیوم برون سلولی با میانگین اندازه‌ 36 نانومتر در غلظت بهینه سلنیت ‌ 3 میلی مولار و غلظت بهینه بیومس ‌ 15 گرم در لیتر ، پس از 96 ساعت گرماگذاری در 25 درجه سلسیوس و دور rpm 200 در شکل استراحتی سلول تولید می‌شوند.
نتیجه گیری: مطالعه اخیر اولین گزارش از سنتز برون سلولی نانوذرات سلنیوم عنصری توسط گونه باکتری سودوموناس آلکالیژنز است. همچنین نتایج نشان داد که نانوذرات زیستی تولید شده بر روی چهار سویه باکتری‌ بیماری زای تاثیر مهار کنندگی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات