جداسازی و شناسایی باسیلوس تورنجینسیس سویه L26 به ‌عنوان سویه مولد آنزیم لیپاز و بررسی اثر عوامل مختلف بر روی فعالیت و پایداری آنزیم آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی بیوشیمی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد فلاورجان، فلاورجان، اصفهان،ایران

2 گروه آموزشی میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، فلاورجان، اصفهان، ایران

3 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، فلاورجان، اصفهان، ایران

چکیده

سابقه و هدف: لیپازها مهم‌ترین آنزیم‌های هیدرولیتیک هستند که توسط میکروارگانیسم‌های مختلف از جمله باکتری‌ها تولید می‌شوند و در صنایع گوناگون مانند صنایع غذایی و دارویی کاربرد دارند. هدف از این مطالعه، جداسازی و شناسایی باکتری-های مولد لیپاز از منابع در دسترس جهت استفاده در صنعت است.
مواد و روش‌ها: نمونه‌برداری و جداسازی باکتری‌های مولد آنزیم لیپاز از پساب و خاک تصفیه‌خانه حبیب‌آباد، پساب و لجن فیلتر شنی کارخانه روغن نباتی گلبهار، دنبه و کنجاله‌های کنجد صورت گرفت. جهت سنجش میزان تولید و فعالیت آنزیم-های لیپازی، ابتدا باکتری‌های جداسازی شده، در محیط کشت BHI براث کشت داده شدند و سپس سوسپانسیون باکتریایی تهیه شده درون محیط کشت پایه لیپیدی تلقیح گردید. سنجش کمی فعالیت آنزیمی با استفاده از تکنیک اسپکتروفتومتری و سوبسترای اختصاصی پارانیتروفنیل استات در دمای 28 درجه سانتی‌گراد صورت گرفت. شناسایی باکتری توسط آنالیزهای ماکروسکوپی، میکروسکوپی و مولکولی انجام شد.
یافته‌ها : بر اساس نتایج غربال‌گری سویه‌های جداسازی شده و همچنین ارزیابی‌های آنزیمی، سویه 31 به‌عنوان سویه‌ برتر انتخاب گردید. با استفاده از بررسی‌های مولکولی 16S rDNA سویه 31 به‌عنوان باسیلوس تورنجینسیس L26 تعیین شد. بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین پایداری و فعالیت آنزیمی در این سویه در دمای 48 درجه سانتی‌گراد، 5/8= pH و به ترتیب در حضور سدیم‌کلرید، کلسیم‌کلرید، پتاسیم‌کلرید، منیزیم‌کلرید، روی‌سولفات و منگنز‌کلرید به دست آمد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه پتانسیل بالای آنزیم‌ لیپازی نام‌برده برای استفاده در صنایع را نشان داد.
کلمات کلیدی: آنزیم‌های هیدرولیتیک ، ارزیابی فعالیت، لیپاز

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 24 اسفند 1397
  • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 10 مهر 1398