شناسایی مولکولی و بهینه سازی شرایط تولید آنزیم لیپاز باسیلوس تورنجینسیس L26

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، دانشکده علوم زیستی، گروه میکروبیولوژی، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، دانشکده علوم زیستی، گروه بیوشیمی، ایران

3 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، دانشکده علوم زیستی، گروه میکروبیولوژی

چکیده

سابقه و هدف: لیپازها مهم‌ترین آنزیم‌های هیدرولیتیک تولید شده توسط میکروارگانیسم‌های مختلف به ویژه باکتری‌ها هستند که در صنایع غذایی و دارویی کاربردهای گسترده ای دارند. هدف از این مطالعه، جداسازی و شناسایی باکتری‌های مولد لیپاز از منابع در دسترس به منظور استفاده در صنعت است.
مواد و روش‌ها: نمونه‌برداری و جداسازی باکتری‌های مولد آنزیم لیپاز از پساب و خاک تصفیه‌خانه حبیب‌آباد، پساب و لجن فیلتر شنی کارخانه روغن نباتی گلبهار، دنبه و کنجاله‌های کنجد صورت گرفت. به منظور سنجش میزان تولید و فعالیت آنزیم‌های لیپازی، از روماند به‌دست آمده از کشت باکتری در محیط کشت پایه لیپیدی استفاده گردید. سپس مقدار آنزیم موجود در روماند توسط سنجش کمی فعالیت آنزیمی با استفاده از تکنیک اسپکتروفتومتری و سوبسترای اختصاصی پارانیتروفنیل استات در دمای 28 درجه سلسیوس صورت گرفت. شناسایی باکتری  توسط آنالیزهای ماکروسکوپی، میکروسکوپی و مولکولی انجام شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج غربال‌گری سویه‌های جداسازی شده و همچنین ارزیابی‌های آنزیمی، سویه 31 به‌عنوان سویه برتر انتخاب گردید. با استفاده از آنالیز مولکولی 16S rRNA این جدایه به‌عنوان باسیلوس تورنجینسیس L26 تعیین شد. بیشترین پایداری و فعالیت آنزیمی در این سویه در دمای 48 درجه سلسیوس، 8.5 pH و به ترتیب در حضور ‌کلرید سدیم ، کلرید کلسیم، کلرید پتاسیم ، کلرید منیزیم، سولفات روی و کلرید منگنز به دست آمد.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد آنزیم لیپاز باسیلوس تورنجینسیسL26  در شرایط قلیایی و در حضور کاتیون های مختلف پایداری متفاوتی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات