تولید و تعیین ویژگی های بیوسورفکتانت سویه بومی میکروباکتریوم تحمل کننده شوری ، جداشده از خاک های دریاچه نمک قم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد قم، ایران.

2 گروه میکروبیولوژی،دانشکده علوم پایه،دانشگاه آزاد اسلامی،قم،ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، گروه میکروبیولوژی

چکیده

سورفکتانت ها با منشا زیستی، ترکیبات آلی تولیدی توسط میکروارگانیسم ها مانند قارچ، مخمر و باکتری هستند که با قرار گرفتن در بین سطوح، باعث کاهش کشش سطحی و بین سحطی می شوند. در این تحقیق به جداسازى سویه های اکتینوباکتریا مولد بیوسورفکتانت از خاک دریاچه نمک قم پرداخته شد.
١١٠ سویه اکتینوباکتریا از خاک جداسازی و برای تولید بیوسورفکتانت مورد سنجش قرار گرفتند. تست هاى رایج تولید بیوسورفکتانت(همولیز گلبول قرمز، تست پخش نفت، سنجش کشش سطح و غیره) صورت گرفت و در نهایت آنالیز 16S rRNA روى بهترین سویه مولد بیوسورفکتانت انجام شد. تست هاى کروماتوگرافى لایه نازک، طیف سنجى مادون قرمز و آنالیز ساختاری روى بیوسورفکتانت صورت گرفت. بهینه سازى تولید بیوسورفکتانت در حضور منابع کربنی و نیتروژنى مختلف وفاکتورهاى محیطى دما، pH و دور همزن انجام شد.
از بین ١١٠ سویه ى اکتینوباکتریا، ١٥ سویه قادر به تحمل نمک تا ١٠% بودند. با توجه به تست هاى سنجش تولید بیوسورفکتانت، ٨ سویه قادر به تولید بیوسورفکتانت بودند که از این میان سویه شماره 9 به عنوان بهترین سویه انتخاب شد و بنابر آنالیز 16S rRNA در جنس میکروباکتریوم قرار گرفت. آنالیز هاى ساختارى گلیکولیپیدى بودن بیوسورفکتانت را مشخص نمودند. ساکارز و عصاره مخمر به عنوان بهترین منع کربن و نیتروژن و دماى oC ٢٧ ، pH ١١ و دور همزن ١٧٠ rpm به عنوان فاکتور هاى محیطى بهینه انتخاب شدند.
با توجه به نتایج حاصل چنین سویه های باکتری با توان تولید بیوسورفکتانت بالا می توانند دارای کاربرد فراوانی در پاکسازی زیستی آب و اکوسیستم خاک باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات