تولید و تعیین ویژگی های بیوسورفکتانت سویه بومی میکروباکتریوم تحمل کننده شوری جداشده از خاک های دریاچه نمک قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد قم، ایران.

2 گروه میکروبیولوژی،دانشکده علوم پایه،دانشگاه آزاد اسلامی،قم،ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، گروه میکروبیولوژی

چکیده

سابقه و هدف: سورفکتانت ها با منشا زیستی، ترکیبات آلی تولیدی توسط میکروارگانیسم ها از جمله کپک ها، مخمرها و باکتری ها هستند که با قرار گرفتن در بین سطوح، باعث کاهش کشش سطحی و بین سحطی می شوند. در این تحقیق به جداسازى سویه­های اکتینوباکتریا تولید کننده بیوسورفکتانت از خاک دریاچه نمک قم پرداخته شد.
مواد و روش ها: 110سویه اکتینوباکتریا از خاک جداسازی و برای تولید بیوسورفکتانت مورد سنجش قرار گرفتند. آزمون هاى رایج تولید بیوسورفکتانت(همولیز گلبول قرمز، آزمون پخش نفت، سنجش کشش سطح و غیره) صورت گرفت و در نهایت آنالیز 16S rRNA روى جدایه برتر مولد بیوسورفکتانت انجام شد. آزمون هاى کروماتوگرافى لایه نازک، طیف سنجى مادون قرمز و آنالیز ساختاری روى بیوسورفکتانت صورت گرفت. بهینه سازى تولید بیوسورفکتانت در حضور منابع کربن و نیتروژن مختلف و عوامل دما، pH  و دور همزن انجام شد.
نتایج: از بین ١١٠ سویه اکتینوباکتریا، ١٥ سویه قادر به تحمل نمک تا ١٠% بودند. با توجه به آزمون هاى سنجش تولید بیوسورفکتانت، ٨ سویه قادر به تولید بیوسورفکتانت بودند که از این میان سویه شماره 9 به عنوان بهترین سویه انتخاب شد و با آنالیز 16S rRNA در جنس میکروباکتریوم قرار گرفت. آنالیز هاى ساختارى گلیکولیپیدى بودن بیوسورفکتانت را مشخص نمودند. ساکارز و عصاره مخمر به عنوان بهترین منع کربن و نیتروژن و دمای 27 درجه سلسیوس،  pH ،  ١١ و دور همزن ١٧٠ rpm به عنوان شرایط بهینه انتخاب شدند.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش پتانسیل سویه میکروباکتریوم تولیدکننده بیوسورفکتانت به منظور استفاده کاربردی در پاکسازی زیستی آب و اکوسیستم خاک را نشان می دهد.


کلیدواژه‌ها

موضوعات