شناسایی برخی از سیانوباکتری های هتروسیست دار مزارع برنج استان مازندران با تاکید بر رویکرد چند ژنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 ریاست پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 استادیار گروه ژنتیک- دانشکده بیوفناوری- دانشگاه سمنان

4 استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، گروه بیوتکنولوژی میکروب، کرج، ایران

5 استادیار دانشگاه هندوی بنارس،گروه گیاه شناسی انستیتو علوم، بنارس، هند

چکیده

سابقه و هدف: سیانوباکتری‌های هتروسیست‌دار یکی از مهم‌ترین تامین کننده‌های منابع آلی خاک به شمار می‌آیند. در گذشته طبقه‌بندی سیانوباکتری‌ها تنها بر اساس مورفولوژی آنها بوده ولیکن امروزه از شاخص‌های دیگری مانند روش‌های مولکولی نیز استفاده می‌شود. بدین‌منظور جهت مطالعه‌ی مولکولی دقیق‌تر، از توالی‌های متعدد ژنی به صورت همزمان استفاده می‌شود که به رویکرد چندژنی معروف است. هدف از این مطالعه شناسایی تعدادی از سیانوباکتری‌ها به واسطه تاکسونومی پلی‌فازیک و بررسی رویکرد چند‌ژنی در بالابردن صحت شناسایی آن‌ها می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در مطالعه‌ی حاضر پس از بررسی شاخص‌های ریخت‌شناختی و شناسایی اولیه، از توالی ژن 16SrRNA به همراه ژن‌های کارکردی tufA، rbcL، psbA و rpoC1 جهت بررسی وضعیت تاکسونومی و یافتن روابط فیلوژنی استفاده شد. بدین‌منظور پس از استخراج DNA، تکثیر قطعات ژنی و توالی‌یابی آنها، با رسم درخت‌های فیلوژنی از ژن‌های مربوطه به کمک نرم افزار MEGA، جایگاه دقیق نمونه‌ها مشخص شد.
نتایج: در میان ژن‌های کارکردی مورد مطالعه، ژن rpoC1 توانایی تفکیک بسیار خوبی در سطح جنس نشان داد، بطوریکه نتایج فیلوژنی ژن 16SrRNA را کاملا تکمیل و تایید کرد و در نهایت بر اساس نتایج بدست آمده 4 نمونه از جنس‌ دسمونوستوک و 2 نمونه از جنس کلوتریکس معرفی شدند.
نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق قدرت ژن rpoC1 در تفکیک درست جنس‌ها و تایید نتایج مورفولوژی و فیلوژنی ژن 16SrRNA را نشان می‌دهد. مطالعه‌ی فیلوژنتیکی با استفاده مارکر ژنی rpoC1 به شفاف‌سازی ارتباطات فیلوژنتیکی میان سیانوباکتری‌ها کمک می‌کند و علاوه بر آن شاهدی بر منشا کلروپلاستی و حضور مسیرهای تکاملی متفاوت میان آن‌ها می-باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 08 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 22 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 06 شهریور 1398