شناسایی برخی از سیانوباکتری های هتروسیست دار مزارع برنج استان مازندران با تاکید بر رویکرد چند ژنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان

2 استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان

3 استادیار، دانشگاه سمنان، گروه زیست فناوری میکروبی، دانشکده بیوفناوری

4 استادیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، گروه بیوتکنولوژی میکروب

5 استادیار، دانشگاه هندوی بنارس، انستیتو علوم، گروه گیاه شناسی

چکیده

سابقه و هدف: در گذشته طبقه‌بندی سیانوباکتری‌ها تنها بر اساس مورفولوژی انجام می گرفت. اما امروزه از شاخص‌های دقیق تر مولکولی استفاده می‌شود. هدف از این مطالعه شناسایی تعدادی از سیانوباکتری‌های هتروسیست‌دار به واسطه تاکسونومی پلی‌فازیک و بررسی رویکرد چند‌ژنی به منظور بالابردن صحت شناسایی می‌باشد.
مواد و روش‌ها: پس از بررسی شاخص‌های ریخت‌شناختی و شناسایی اولیه، به منظور بررسی وضعیت تاکسونومی و یافتن روابط فیلوژنی از توالی ژن 16S rRNA و ژن‌های کارکردی tufA، rbcL، psbA و rpoC1 استفاده شد. بدین منظور پس از استخراج DNA، تکثیر قطعات ژنی و توالی‌یابی آنها، با رسم درخت‌های فیلوژنی از ژن‌های مربوطه به کمک نرم افزار MEGA، جایگاه دقیق نمونه‌ها مشخص شد.
یافته‌ها: در میان ژن‌های کارکردی مورد مطالعه، ژن rpoC1 توانایی تفکیک بسیار خوبی در سطح جنس نشان داد، به طوری که نتایج فیلوژنی ژن 16S rRNA را کاملا تکمیل و تایید کرد و در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده 4 نمونه از جنس  دسمونوستوک و 2 نمونه از جنس کلوتریکس معرفی شدند.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق قدرت ژن rpoC1 در تفکیک درست جنس‌ها و تایید نتایج مورفولوژی و فیلوژنی ژن 16S rRNA را نشان می‌دهد. مطالعه فیلوژنتیکی با استفاده مارکر ژنی rpoC1 به شفاف‌سازی ارتباطات فیلوژنتیکی میان سیانوباکتری‌ها کمک می‌کند و علاوه بر آن شاهدی بر منشا کلروپلاستی و حضور مسیرهای تکاملی متفاوت میان آن‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات