ارزیابی اثر اجوانتی دو نوع Bacterial DNA هم تیپ و غیرهم تیپ در ایجاد پاسخ های ایمنی علیه عفونت های پاستورلا مالتوسیدا در موش های نژاد BALB/c

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، موسسه آموزش عالی زند، شیراز، ایران

2 بخش باکتری شناسی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شیراز

3 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

چکیده

سابقه و هدف:پاستورلا مالتوسیدا پاتوژن اصلی برای حیوانات و پاتوژن فرصت طلب برای انسانها است.این باکتری عامل ایجادکننده نمونیا در گاو و گوسفند،وبای پرندگان در مرغ و رینیت آتروفیک در خوک می باشد.در این پژوهش،پاسخهای ایمنی هومورال و سلولی و ایمنی محافظتی القاشده توسط واکسن غیرفعال شده باآهن همراه با دو نوع DNAباکتریایی به عنوان اجوانت بررسی شد.
مواد و روشها:باکتری بر روی محیط BHI brothکشت داده و سپس با فریک کلرید غیرفعال گردید.از ژل هیدروکسید آلومینیوم(آلوم) و DNA باکتریهای پاستورلا مالتوسیدا نوع A(Bacterial DNA هم تیپ) و پاستورلا مالتوسیدا نوع B(Bacterial DNA غیرهم تیپ) به عنوان اجوانت استفاده شد.موشها با دو دز از واکسنهای غیرفعال شده به فاصله 2 هفته ایمن و 4هفته پس از ایمن سازی دوم چالش گردیدند.تیتر آنتی بادی سرم با روش الایزا اندازه گیری شد.پاسخ ایمنی سلولی 28 روز پس از ایمن سازی دوم از طریق تست DTH ارزیابی گردید.
یافته ها:تیتر آنتی بادی در گروه های اجوانت شده با bDNAنسبت به گروه اجوانت شده با آلوم و گروه های کنترل بالاتر بود.بالاترین سطح آنتی بادی (372/0) از گروه IIA+AbDNA بدست آمد.میزان محافظت در گروه های ایمن شده با اجوانت هم تیپ بهتر از سایر گروه ها بود و 100 %موشهای این گروه پس از چالش زنده ماندند.
نتیجه گیری:نتایج نشان داد که bDNAیک اجوانت مؤثر است و به دلیل خاصیت تحریک کننده ای که دارد،می توان از آن به عنوان القاکننده پاسخهای ایمنی هومورال و سلولی در تولید واکسن استفاده نمود.یافته ها حاکی از توانایی بهتر bDNA هم تیپ در ایجاد پاسخهای ایمنی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 08 مرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 20 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 06 شهریور 1398