بررسی اثر باکتری های اندوفیت برنج در کنترل زانتوموناس اریزا پاتووار اریزا و ارزیابی الگوی بیان ژن فنیل آلانین آمونیالیاز در برنج همزیست شده با اندوفیت باسیلوس سوبتیلیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 عضو هیت علمی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه تهران/ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

4 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی، تهران ، ایران

چکیده

سابقه و هدف: بیماری بلایت باکتریایی برنج از عوامل جدی محدود کننده تولید جهانی برنج است. موثرترین روش کنترل این بیماری استفاده از ارقام مقاوم هست ولی به دلیل تغییر پذیری زیاد و تکامل سریع نژادهای بیماریزای عامل بیماری، این ارقام در شرایط مزرعه پایدار نیستند. این بررسی با هدف ارزیابی توانایی باکتری های اندوفیت برنج در بهبود رشد گیاه و کنترل زیستی باکتری زانتوموناس اریزا پاتووار اریزا انجام گردید.
مواد و روش ها: ابتدا غربالگری جدایه های اندوفیت برای فعالیت آنتاگونیستی روی باکتری زانتوموناس در محیط کشت تریپتیک سویا آگار انجام شد. سپس تحریک رشد گیاه توسط اندوفیت های باکتریایی تحت شرایط اتاقک رشد و گلخانه تعیین گردید. همچنین اثر جدایه ها بر شاخص شدت بیماری و برخی فاکتور های رشدی برنج تحت شرایط گلخانه مشخص گردید. در نهایت میزان بیان ژن فنیل آلانین نیاز توسط جدایه اندوفیت باسیلوس سوبتیلیس مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: از نظر شاخص قدرت گیاهچه برنج، جدایه های OS40، OS23، OS43 و OS31اختلاف معنی داری نسبت به شاهد داشتند. همچنین کاربرد اندوفیت های OS58، OS40، OS31 و OS59 سبب افزایش پارامترهای رشدی گردید. اینوکولنت باکتریایی OS23 در کاهش شدت بیماری وتحریک رشد گیاه موفق تر عمل کرد. سطح بیان ژن PAL در گیاهان تیمار OS40 به طور معنی داری بیشتر و سریع تر از تیمار زانتوموناس به تنهایی بود.
نتیجه گیری: باکتری اندوفیت برنج توانست رشد گیاهان را افزایش و بیماری بلایت را کاهش دهند پس می توانند به عنوان راهکاری امید بخش و سازگار با محیط زیست در نظر گرفته می شوند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 10 اسفند 1397
  • تاریخ بازنگری: 07 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 19 مرداد 1398