شناسایی فعالیت و بیان ژن پمپ افلاکس سویه های مقاوم به سیپروفلوکساسین استافیلوکوکوس اورئوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اسلامشهر، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 دکتری، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

6 استادیار، گروه زیست شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

سابقه و هدف: باکتری استافیلوکوکوس اورئوس یکی از مهمترین عوامل عفونت‌زای بیمارستانی می‌باشد. اخیرا سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین مقاوم شده‌اند و پمپ افلاکس در این مقاومت نقش مهمی را ایفا می‌کند. هدف از این مطالعه، بررسی وجود ژن های پمپ افلاکس (norA و norB)، بیان و فعایت آن در سویه‌های مقاوم به سیپروفلوکساسین استافیلوکوکوس اورئوس بود .
مواد و روش ها: در این مطالعه، تعداد 250 نمونه بالینی به منظور جداسازی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس، بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی، وجود و بیان ژن‌های پمپ افلاکس norA و norB در آنها به ترتیب توسط روش های PCR و real-time PCR مورد مطالعه قرار گرفت. در انتها، پمپ افلاکس فعال در سویه‌های مقاوم به سیپروفلوکساسین استافیلوکوکوس اورئوس توسط روش اتیدیوم بروماید بررسی شد.
یافته ها: از مجموع نمونه های مورد برررسی، 50 سویه استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شد که از این میان 12 جدایه (24%) مقاوم به سیپروفلوکساسین بودند. میزان شیوع ژن های norA و norB در سویه‌های مقاوم به سیپروفلوکساسین به ترتیب 100% و 83% بود. همچنین تمامی سویه‌های مقاوم به سیپروفلوکساسین  دارای پمپ افلاکس فعال بودند. نتایج real-time PCR نشان داد که اختلاف معنی داری در میزان بیان  پمپ ‌های افلاکس در سویه‌های مقاوم به سیپروفلوکساسین وجود دارد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که پمپ‌های افلاکس norA و norB نقش مهمی در ایجاد مقاومت به سیپروفلوکساسین ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات