بررسی وجود ژن های پمپ افلاکس، فعالیت پمپ افلاکس فعال و بیان آنها در سویه های مقاوم به سیپروفلوکساسین استافیلوکوکوس اورئوس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اسلامشهر، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 دکتری، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

6 استادیار، گروه زیست شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

سابقه و هدف: باکتری استافیلوکوکوس اورئوس یکی از مهمترین عوامل عفونت زای بیمارستانی می باشد. اخیرا سویه های استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین مقاوم شده اند و پمپ افلاکس در این مقاومت نقش مهمی را ایفا می کند. هدف از این مطالعه، بررسی وجود ژنهای پمپ افلاکس (norA و norB)، بیان و فعایت آن در سویه های مقاوم به سیپروفلوکساسین استافیلوکوکوس اورئوس بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه، تعداد 250 نمونه بالینی به منظور جداسازی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس، بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی، وجود و بیان ژن های پمپ افلاکس norA و norB در آنهابه ترتیب توسط روش های PCR و Real Time PCR مورد مطالعه قرار گرفت. در انتها، پمپ افلاکس فعال در سویه های مقاوم به سیپروفلوکساسین استافیلوکوکوس اورئوس توسط روش اتیدیوم بروماید بررسی شد.
یافته ها: از میان 250 نمونه بالینی، تعداد 50 ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شد که از این میان تعداد 12 سویه (24%) مقاوم به سیپروفلوکساسین بودند. میزان شیوع ژنهای norA و norB در سویه های مقاوم به سیپروفلوکساسین به ترتیب برابر با 100% و 83% بود و تمامی سویه های مقاوم به سیپروفلوکساسین دارای پمپ افلاکس فعال بودند. نتایج Real Time PCR نشان داد که سویه های مقاوم تر به سیپروفلوکساسین میزان بیان بالاتری از پمپ های افلاکس داشتند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که پمپ های افلاکس norA و norB نقش مهمی در ایجاد مقاومت به سیپروفلوکساسین ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398
  • تاریخ دریافت: 20 بهمن 1397
  • تاریخ بازنگری: 27 اسفند 1397
  • تاریخ پذیرش: 03 اردیبهشت 1398