اثر باز‌دارندگی اسانس روغنی چند گیاه دارویی بر قارچ پنی سیلیوم جدا شده از پرتقال

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه باغبانی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

2 دانشیار گروه باغبانی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

چکیده

امروزه منابع گیاهی به عنوان جانشین مواد شیمیایی در داروها و مواد غذایی مورد توجه روز ‌افزون قرار گرفته اند. بدون شک استفاده از عصاره و اسانس گیاهان می تواند جایگزین بسیار مناسبی باشد. چرا که ثابت شده است اسانس برخی گیاهان دارای خاصیت ضد میکروبی است. این مطالعه به منظور تعیین اثر ضد قارچی اسانس‌های روغنی گیاهان دارویی آویشن، زیره، مرزه و میخک در غلظت‌های مختلف ‌روی گونه ای از قارچ پنی‌سیلیوم جداسازی شده از میوه پرتقال صورت گرفت. اثر ضد قارچی اسانس‌های یاد شده با روش آمیختگی با محیط کشت سیب زمینی دکستروز آگار، درغلظت‌های 250، 500 و750 میکرولیتر در لیتر بررسی شد. میزان رشد قطر کلنی قارچ پس از 8 روز در حرارت 25 درجه سلیسیوس اندازه گیری گردید و داده‌ها توسط نرم افزار MSTAT-C آنالیز شدند. در این مطالعه، اسانس همه گیاهان در تمام غلظت ها با اختلاف معنی دار در سطح یک درصد نسبت به شاهد خاصیت بازدارندگی رشد قارچ از خود نشان دادند. اما فعالیت ضد قارچی اسانس‌ها با گذشت زمان با کاهش همراه بود. اسانس آویشن در تمام غلظت ها و اسانس میخک در غلظت های 500 و 750 میکرولیتر بالاترین اثر ضد قارچی را داشتند. نتایج نشان داد که اسانس های آویشن و میخک اثر  بازدارندگی مناسبی بر قارچ پنی سیلیوم دارند.

کلیدواژه‌ها