تولید پروتئین نوترکیب ارگوکونین و کاربرد آن در فیلم پلی‌لاکتیک اسید به منظور کنترل آلودگی‌های قارچی آسپرژیلوس نایجر و پنی‌سیلیوم نوتاتیوم در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه پژوهشی تبدیل و نگهداری انگور، پژوهشکده انگور و کشمش، دانشگاه ملایر، ایران

2 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ملایر، ایران

چکیده

سابقه و هدف: قارچ‌ها از مهم‌ترین دلایل فساد مواد غذایی هستند. استفاده از بسته‌بندی‌های فعال ضدمیکروبی، موجب افزایش ایمنی و ماندگاری مواد غذایی می‌شود. این تحقیق با هدف تولید ترکیب ضد قارچی (ارگوکونین) و کاربرد آن در فیلم پلی‌لاکتیک اسید به منظور کاهش آلودگی‌های قارچی آسپرژیلوس نایجر و پنی‌سیلیوم نوتاتیوم انجام شد.
 
مواد و روش‌ها: برای تولید پروتئین نوترکیب ارگوکونین، ژن هدف به وکتور بیانی pET21 وارد شد. وکتور نوترکیب پس از تکثیر در باکتری اشریشیا کلی DHα به باکتری  اشریشیا کلی (DE3) BL21 به عنوان میزبان بیان منتقل گردید. بیان ژن با استفاده از روش‌های SDS-PAGE، وسترن بلات و دات بلات بررسی شد. به منظور تخلیص پروتئین نوترکیب، از ستون کروماتوگافی میل‌ترکیبی استفاده شد. فیلم‌های زیست‌فعال پلی‌لاکتیک اسید به روش قالب‌گیری و افزودن مقادیر مختلف ارگوکونین (0، 0.25، 0.5 و 0.75 درصد) به محلول 4 درصد وزنی پلی‌لاکتیک اسید تهیه شدند. به منظور بررسی اثر ضدقارچی فیلم پلی‌لاکتیک اسید از روش انتشار دیسک استفاده شد.
 
یافته‌ها: ژن ارگوکونین با استفاده از آغازگرهای اختصاصی به خوبی تکثیر شد. بیان پروتئین نوترکیب با روش SDS-PAGE و تایید آن با دات بلات و وسترن بلات انجام گرفت. ترکیبات گوکونین دارای اثر ضدقارچی بر روی هر دو قارچ بود. قطر هاله عدم رشد برای هر دو قارچ نیز، با افزایش غلظت ارگونین افزایش یافت. همچنین فیلم فعال، اثر ضدقارچی بیشتری بر روی قارچ پنی‌سیلیوم نوتاتیوم داشت.
 
نتیجه گیری: ارگوکونین با جلوگیری از سنتز گلوکان در دیواره قارچ‌ها موجب نابودی آن‌ها می‌شود. بنابراین فیلم پلی‌لاکتیک اسید حاوی ارگوکونین می‌تواند به عنوان بسته‌بندی فعال ضدمیکروبی در راستای افزایش ایمنی مواد غذایی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات