ایجاد سویه مخمر حساس به تاکسول با القای جهش TUB2 -Asp26

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‏ های نوین، گروه بیوتکنولوژی

2 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان

چکیده

سابقه و هدف: پاکلی‌تاکسل، یک ترکیب ضد میکروتوبولی موثر بر سرطان‌های ریه، تخمدان و سینه است. تولید کم این دارو در درخت سرخدار و نیز مقاومت به آن در مراحل شیمی درمانی، ازعوامل محدودیت کاربردی پاکلی ‌تاکسل هستند. هدف این پژوهش، ایجاد سیستم غربالگری برای پیدا کردن منابع جدید تولید تاکسول، با استفاده از سویه جهش‌یافته ساکارومیسس سرویزیه حساس به تاکسول ‌می‌باشد.
 
مواد و روش‌ها: برای ایجاد جهش در ژن TUB2 کروموزوم مخمر، آغازگرهای حاوی تغییر در کدون 26 از گلیسین به آسپارتیک اسید؛ (  GGT بهGAT) طراحی و با کمک واکنش زنجیره ای پلی مراز در سه مرحله تکثیر ژن TUB2 -Asp26  انجام گرفت. سپس ژن TUB2 از سویه مخمر هاپلویید در وکتور بیانی مخمری در پروموتر گالاکتوز همسانه‌سازی گردید. پس از تراریخت‌سازی مخمر هاپلویید با سازه Gal-TUB2، pZF58))، برای بار دوم با محصول PCR از ژن TUB2 -Asp26  و در محیط حاوی قند گالاکتوز تراریخت ‌سازی و علیه µM 40 تاکسول، غربالگری تراریخته‌ها انجام گرفت.
 
یافته‌ها: در سویه مخمر YNHA1، حاصل از غربالگری 84 تراریخته، مقدار MBC  علیه تاکسولµM 50 تعیین گردید. مخمری با نقص در ترابرهای غشایی و TUB2 که در محل اتصال تاکسول در4 امینواسید مشابه بتاتوبولین مغز و تنها در آمینواسید 26 مشابه مخمر بود، توانست µM 25 تاکسول را تحمل کند. اما در پژوهش حاضر به دلیل استفاده از میزبان مخمر که نقص در ترابرهای غشایی نداشت، میزان تحمل تا 2 برابر افزایش یافت.
 
نتیجه گیری: این مخمر جهش‌یافته‌، می‌تواند برای پیدا کردن منابع جدید تولید کننده‌های تاکسول با توان تولید تا µM 50، در غربالگری‌ها به کار رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات