جداسازی و شناسایی مولکولی مخمرهای کاروتنوئیدی تراوشات درختان توس منطقه مارمیشو در شمال غرب ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده زیست فناوری

2 استادیار، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده زیست فناوری.

چکیده

سابقه و هدف: بخشی از تنوع زیستی و گوناگونی حیات در زیست بوم‌های مختلف کره زمین، متعلق به مخمرها می باشد. به دلیل اهمیت اقتصادی مخمرهای کاروتنوئیدی، زیستگاه‌های طبیعی و خاص آنها نیز مورد توجه است. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی مولکولی مخمرهای کاروتنوئیدی تراوشات درختان کمیاب توس در منطقه مارمیشو در شمال غرب ایران اجرا گردید.
 
مواد و روش‌ها: این پژوهش به صورت مقطعی با نمونه‌برداری از یکی از رویشگاه‌های طبیعی درختان توس گونه بتولا پندولادر شمال غرب ایران، استان آذربایجان غربی صورت پذیرفت. با استفاده از محیط کشت انتخابی اقدام به جداسازی مخمر‌ها گردید. غربالگری کلنی ها برای مدت یک ماه از نظر شکل و رنگ صورتی تا قرمز صورت گرفت. در نهایت بخش D1/D2 ریبوزومی برای 19 جدایه تعیین ترادف گردید.
 
یافته‌ها: از 45 سویه مخمری جداسازی شده واجد رنگدانه صورتی- قرمز، ژن ریبوزومی برای 19 جدایه توالی ‌یابی شد. مخمرهای کاروتنوئیدی از نظر فیلوژنتیک در دسته بازیدیومایکوتا مشتمل بر جنس‌های ردوتورولا، سیستوبازیدیوم، سیستوفیلوبازیدیوم، گزانتوفیلومایسس، یوستیلنتیلوما و رودوسپریدیوم قرار گرفتند.
 
نتیجه گیری: الگوی منحصر به فرد اجتماع مخمرهای کاروتنوئیدی شکل گرفته در این کنام اکولوژیکی و قرار گرفتن جدایه ها با میزان تولید متفاوت رنگدانه در 6 جنس با توان بیوسنتز ساختارهای مختلف کاروتنوئیدی، نشان دهنده تنوع و غنای بالای اکوسیستم تراوشات درختان توس منطقه مارمیشو از نظر این گروه مخمرها است. این مطالعه اولین گزارش از تنوع مخمرهای کاروتنوئیدی در شمال غرب ایران می باشد و اجتماع متمایز سویه های مخمری بومی این زیستگاه را ارایه می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات