افزایش سطح بیان ژن MMP-2 در بیماران فاقد عفونت ویروس‌های هپاتیت B و C مبتلا به سیروز کبدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه میکروبیولوژی، واحد علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضا، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3 استاد، مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضا، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

سابقه و هدف: سیروز کبدی یکی از مهم‌ترین علل نیازمند دریافت پیوند کبد می‌باشد. عواملی  مانند عفونت‌های ویروسی، بیماری‌های خودایمنی، مصرف دارو، بیماری‌های وراثتی، سابقه ژنتیکی و همچنین مصرف الکل در ایجاد آن دخالت دارند. هدف از این مطالعه راه‌اندازی روشی دقیق به منظور تعیین میزان بیان ژن ماتریکس متالوپروتئیناز2 (MMP-2) به عنوان معیاری به منظور بررسی فرایند ایجاد و تشدید سیروز کبدی بود.
 
مواد و روش‌ها: در این مطالعه 33 بیمار از 258 فرد مبتلا به سیروز کبدی پس از تایید عدم حضور عفونت ویروس‌های هپاتیت B و C، همراه با 20 نفر گروه کنترل سالم مورد بررسی قرارگرفتند. میزان سطح بیان mRNA ژن MMP-2 با استفاده از روش Real-time PCR ارزیابی و بهینه ‌سازی گردید. سپس دو گروه بیمار وکنترل از نظر میزان سطح بیانmRNA  ژن MMP-2 مورد مقایسه قرار گرفتند.
 
یافته‌ها: ارزیابی بیان mRNA  افزایش معنی‌دار ژن MMP-2 در گروه بیمار در مقایسه با گروه کنترل را نشان داد.
 
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که عوامل غیرویروسی بیماری ‌های مزمن کبدی نیز می‌توانند درافزایش سطح بیان ژن MMP-2 و تشدید سیروز کبدی موثر باشند. اما برای تایید نتایج یاد شده ضرورت انجام مطالعات تکمیلی بیشتر وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات