جداسازی و بهینه سازی فعالیت کنترل زیستی مخمرهای کم تخمیر مقابل آسپرژیلوس نایجر برای حذف سم از آب انگور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، علوم پایه، گروه زیست شناسی، ملایر، دانشگاه ملایر، ایران

2 مربی، علوم پایه، گروه زیست شناسی، ملایر، دانشگاه ملایر، ایران

چکیده

سابقه و هدف: انگورهای آلوده به آسپرژیلوس ممکن است سبب به وجود آمدن اوخراتوکسین آ در فراوری نوشیدنی هایی همچون شراب یا آب انگور شوند. در این تحقیق هدف ما ارزیابی توانایی زیستی ضد قارچی دو جدایه بومی مخمری با میزان تخمیر کم (A01  G01) و سه سویه استاندارد ساکارومیسز سرویزیه، کاندیدا گیلر موندی، مچنیکوویا آگاوس علیه آسپرژیلوس نایجر و توانایی آن در حذف اوخراتوکسین آ در انگور و محصولات آن بدون تولید الکل حین فرایند می باشد.
 
مواد و روش ها: دو جدایه مخمری (A01 و G01) بومی به ترتیب از سیب ها و انگورهای بومی منطقه جدا شدند و بر روی محیط PDA کشت داده شدند. جدایه های بومی با روش تعیین توالی نواحی D1 و D2 و همچنین ITS1 و ITS2 از DNA ریبوزومی شناسایی شدند.
 
یافته ها: نتایج حاصل از تعیین توالی ژنوم مربوط به دو جدایه بومی نشان داد که هر دو توالی مربوط به ساکارومیسز می باشند. همه سویه ها توانایی قابل توجهی در ممانعت از رشد آسپرژیلوس نایجر هم روی دانه های انگور و هم محیط کشت از خود نشان دادند. از طرف دیگر میزان تولید الکل مخمر ها بسیار ناچیز بود.
 
نتیجه گیری: کنترل زیستی آسپرژیلوس نایجر و گندزدایی اوخراتوکسین آ با استفاده از مخمرهای کم تخمیر پیشنهاد دهنده  روشی مطابق موازین اسلامی و نوشیدنی های حلال می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1397
  • تاریخ دریافت: 26 شهریور 1397
  • تاریخ بازنگری: 07 آبان 1397
  • تاریخ پذیرش: 07 آبان 1397