اثر افزودن سرم گوساله بر بیان ژن‌های ویرولانس استافیلوکوکوس اورئوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه میکروبیولوژی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

2 استاد، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

3 دانشیار، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 دانش آموخته دکتری تخصصی پزشکی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس یک پاتوژن فرصت‌طلب و یکی از مهم‌ترین عوامل تهدید کننده سلامت در سطح جهان است. بیان عوامل بیماری زایی باکتری ها در شرایط محیط‌های کشت آزمایشگاهی و شرایط in vivo یکسان نیست. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثرات افزودن 5٪ سرم گوساله بر بیان ژن‌های ویرولانس استافیلوکوکوس اورئوس است.
 
مواد و روش ها: میزان بیان ژن‌های agrA،RNAIII ، hla، spa و mecA در مدت رشد جدایه های‌های استافیلوکوکوس اورئوس در محیط کشت BHI براث و BHI براث غنی شده با 5 درصد سرم گوساله و در فازهای مختلف رشد تعیین شد. به این منظور منحنی رشد 5 جدایه از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در دو شرایط محیطی مختلف رسم شد. سپسRNA از فازهای مختلف رشد استخراج و میزان بیان ژن‌های یادشده با real-time PCR مورد آنالیز قرار گرفت.
 
یافته ها: به طور میانگین در انتقال از فاز لگاریتمی به سکون میزان بیان ژن‌های agrA و RNAIII در محیط سرم‌دار به ترتیب 3.4 و 9.5 برابر افزایش داشت، اما سیستم agr نتوانست نقش تنظیمی خود را بر بیان ژن‌های ویرولانس به خوبی بازی کند. به این صورت که میزان بیان ژن hla با کاهش 0.81 برابری نشان داد و میزان بیان ژن‌های spa و mecA به‌ ترتیب تنها افزایش 1.25 و1.03 برابری را داشتند.

نتیجه گیری: صرف نظر از فاز رشد بیان همه ژن‌ها در محیط BHI براث حاوی سرم گوساله نسبت به محیط BHI براث افزایش نشان داد. از این رو به نظر می رسد که استافیلوکوکوس اورئوس در حضور فاکتورهای موجود در سرم گوساله  توانایی القای بیان ژن‌های ویرولانس را مشابه با شرایط in vivo داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات