تاثیر برخی از داروهای ضدمالاریا بر روی آنزیم گلوتاتیون-S- ترنسفراز پلاسمودیوم برگیی

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم پایه، گروه بیوشیمی

2 دکتری، انستیتو پاستور ایران، بخش بیوشیمی

3 کارشناس ارشد، دانشگاه پیام نور تهران شرق، گروه بیوشیمی

4 کارشناس ارشد، دانشگاه پیام نور، تهران شرق، گروه بیوشیمی

5 کارشناس ارشد، انستیتو پاستور ایران، بخش بیوشیمی

6 پزشک عمومی، انستیتو پاستور ایران، بخش بیوشیمی

7 دانشیار، انستیتو پاستور ایران، بخش بیوشیمی

چکیده

گلوتاتیون-S-ترنسفرازها (GSTs) آنزیم‌هایی هستند که در تمامی ارگانیسم‌های زنده یافت می‌شوند و در سم‌زدایی ترکیبات زنوبیوتیک از طریق فاز II الحاق با گلوتاتیون عمل نموده و نقش مهمی را در مقاومت دارویی ایفا می‌کنند. فعالیت GST در سویه‌های مقاوم به کلروکین پلاسمودیوم جوندگان و انسانی به طور معنی داری در مقایسه با سویه ‌های حساس بالاتر می‌باشد. در مطالعه حاضر فعالیت و سطح GST در موش‌های آلوده با پلاسمودیوم برگیی در هنگام تیمار با داروهای ضدمالاریا بررسی شد. آلوده سازی موش‌ها با پلاسمودیوم برگیی انجام گردید و مهار رشد انگل با استفاده از سه دوز داروهای ائوزین B و داروهای ضدمالاریای متداول مانند آرتمیسینین، سولفادوکسین-پیریمتامین با فاصله 24 ساعت با استفاده از روش پیترز انجام شد. 2 ساعت پس از آخرین دوز، خون‌گیری از موش‌ها انجام شده و اریتروسیت‌ها توسط ستون سلولز جدا گردید و پلاسمودیوم برگیی پس از شستشو با ساپونین آزاد شد. فعالیت آنزیم با استفاده از گلوتاتیون و CDNB به عنوان سوبسترا در 340 نانومتر اندازه‌گیری شد. سطوح آنزیم GST با کیت Biotech اندازه‌گیری گردید. فعالیت ویژه و سطوح GST در پلاسمودیوم برگیی موش‌های آلوده در تیمار با ائوزین B، سولفادوکسین-پیریمتامین و ترکیب آن‌ها کاهش پیدا کرد، اما در مورد آرتمیسینین و ترکیب آن با ائوزین B این کاهش مشاهده نشد. ترکیب ائوزین B به واسطه اثر کاهنده بر GST که نقش مهمی در مقاومت دارویی انگل به داروهای ضدمالاریا دارد می‌تواند پتانسیل بالایی برای کاربرد در داروهای ترکیبی ضدمالاریا داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات