شناسایی جهش های ژن NS5B ژنوتیپ 1a ویروس هپاتیت C در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زیست شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: ویروس هپاتیت C عامل اصلی هپاتیت مزمن کبدی است که سالیانه باعث مرگ هزاران نفر در دنیا می گردد. پروتئین NS5B، RNA پلی مراز وابسته به RNA است که توسط ژن NS5B کد می شود و در همانندسازی ویروس نقش دارد. از جمله داروهای موثر در درمان این عفونت های ناشی از این ویروس مهارکننده های پروتئین NS5B می باشند. ظهور سویه های مقاوم به این داروها یک مانع بزرگ در موفقیت درمان می باشد. هدف از این مطالعه بررسی جهش های احتمالی در ناحیه NS5B ژنوتیپ 1a ویروس هپاتیت C در استان گیلان است.
 
مواد و روش ها: RNA ژنومی ویروس از پلاسمای 225 بیمار آنتیHCV  مثبت استخراج و شناسایی مولکولی و تعیین سروتیپ آن به روشRT-PCR  و تعیین توالی محصول انجام شد. پس از آن ژن NS5B در 10 سویه دارای ژنوتیپ 1a تکثیر و به منظور شناسایی جهش ها توالی یابی گردید.
 
یافته ها: به ترتیب ژنوتیپ های 3a (53.3 درصد) و 1a (36.9 درصد) فراوان ترین ژنوتیپ های شناسایی شده در گیلان بودند. بر اساس نتایج توالی یابی، از میان 10 سویه دارای ژنوتیپ 1a مورد بررسی در 5 سویه ، 7 نوع جهش بدمعنی در کدون های Q309، A327، S254، K304، N307، R250 و A334 شناسایی شد.
 
نتیجه گیری: ژنوتیپ 1a از ژنوتیپ های شایع ویروس هپاتیت C در گیلان می باشد. شناسایی جهش ها یا پلی مورفیسم مرتبط با مقاومت در ویروس هپاتیت C می تواند در بهینه سازی درمان و تعیین کارایی داروها در درمان هپاتیت C مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات