اثرات ضد میکروبی نانوذرات سولفید مس خارج سلولی سنتز شده از باسیلوس لیکنی فورمیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم پایه، گروه علوم زیستی، سنندج

2 کارشناس ارشد، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم پایه، گروه علوم زیستی، سنندج

چکیده

سابقه و هدف: نانوذرات مس به خاطر ویژگی‌های منحصر به‌فرد کاتالیزگری، هدایت الکتریکی و نوری ویژه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر، استفاده از پتانسیل سویه‌های باکتریایی آب‌زی به‌عنوان کاتالیزگر برای احیای سولفات مس به نانوذرات سولفید مس و بررسی خواص ضد میکروبی آن می باشد.

مواد و روش ها: نانوذرات سولفید مس تولید شده در مخلوط واکنش زیست تبدیلی، به ‌وسیله آنالیزهای طیف ‌سنجی، الکترومیکروگراف‌های تهیه ‌شده توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره و بررسی دامنه پراکنش نانوذرات تعیین ویژگی شد. همچنین در این پژوهش، کارایی فعالیت ضد میکروبی نانوذرات سولفید مس تشکیل ‌شده از طریق روش انتشار از دیسک بر آگار بررسی گردید.

یافته ها: 105 سویه‌ باکتری تحمل‌پذیر نسبت به یون سمی مس بر اساس تکنیک غنی‌سازی جداسازی شدند. بر اساس نتایج به‌دست ‌آمده، تنها روماند کشت سویه Cu25 قادر به احیای خارج سلولی یون‌های مس به نانوسولفید مس بود. سویه باکتری Cu25 بر اساس آزمون های فنوتیپی و مولکولی به عنوان باسیلوس لیکنی فورمیس مورد شناسایی قرار گرفت. در ادامه، سنتز خارج سلولی نانوذرات سولفید مس تولید شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، روماند سویه‌ یاد شده پس از مواجهه با محلول سولفات مس (غلظت 7.5 میلی‌مولار)، می‌تواند به صورت خارج سلولی نانوذرات سولفید مس کروی با میانگین اندازه‌  21.5 نانومتر را پس از 24 ساعت گرماگذاری در دمای 25 درجه سلیسیوس تولید کند.

نتیجه گیری: مطالعه اخیر نخستین گزارش سنتز خارج سلولی نانوذرات سولفید مس توسط باکتری باسیلوس لیکنی فورمیس است. همچنین نانوذرات زیستی سنتز شده علیه برخی سویه های باکتریایی و قارچی بیمارگر مطالعه شده اثر مهارکنندگی رشد را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات