اثر لاکتوباسیلوس های ﭘروبیوتیکی برقدرت اتصال و تشکیل بیوفیلم سویه های اشریشیا کلی جدا شده از عفونت دستگاه ادراری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه میکروب شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دامغان، ایران

3 دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

سابقه و هدف: دانشمندان بر این باورند که باکتری های پروبیوتیک با مهار استقرار، ممانعت از اتصال و رشد اشریشیا کلی اوروﭘاتوژن قادر به بهبود عفونت های دستگاه ادراری می شوند. هدف از این پژوهش، بررسی اثر ضداتصالی دو باکتری ﭘروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس کازئی بر اشریشیا کلی اوروﭘاتوژن است.

مواد و روش ها: 35 نمونه ادراری از افراد مبتلا به عفونت مجاری ادراری از بیمارستان امام خمینی در تهران جمع آوری و بر اساس آزمایش های بیوشیمیایی متداول 27 جدایه اشریشیا کلی اوروﭘاتوژن تشخیص داده شد. قدرت تشکیل بیوفیلم باکتری ها و وجود ژن های موثر در تشکیل آن (papG و fimH) به ترتیب با روش های میکروتیتر ﭘﻠﯾﺖ و PCR بررسی شدند. تجمع پذیری و اثر ضد اتصالی دو لاکتوباسیلوس ﭘروبیوتیکی، لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس کازئی علیه باکتری اشریشیا کلی اوروﭘاتوژن به ترتیب با روش کو-اگریگیشن و میکروتیتر ﭘﻠﯾﺖ بررسی شدند.

یافته ها: از 27 جدایه به ترتیب 77%، 15% و 5% توان قوی، متوسط و ضعیف و 3% فاقد توان برای تشکیل بیوفیلم بودند. از بین 15 نمونه دارای بیوفیلم قوی، 13 نمونه (86%) واجد ژن papG و 15 نمونه (100%) واجد ژن fimH  بودند. میانگین تجمع پذیری لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس کازئی با باکتری اشریشیا کلی اوروﭘاتوژن به ترتیب 49.13 و 46.25 درصد به دست آمد. میانگین اثر ضد اتصالی روماند لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس کازئی علیه باکتری بیماریزا به ترتیب 62 و 58 درصد بود.

نتیجه گیری: انجام مطالعات گسترده تر در مورد ویژگی های ضد اتصالی  لاکتوباسیلوس های پروبیوتیکی مورد پژوهش به منظور پیشگیری از استقرارسویه اشریشیا کلی اوروپاتوژن پیشنهاد می گردد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات