اثرات ضدبیوفیلمی و ضد باکتریایی سویه های تولید کننده باکتریوسین اشریشیا کلی و باسیلوس سوبتلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه زیست فناوری میکروبی، دانشکده بیوتکنولوژی، پردیس علوم و فناوری نوین، دانشگاه سمنان

2 استادیار، گروه زیست فناوری میکروبی، دانشکده بیوتکنولوژی، پردیس علوم و فناوری نوین، دانشگاه سمنان

چکیده

سابقه و هدف: شیوع عفونت، به‌ همراه گسترش باکتری‌ها‌ی مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌، سبب شده است که ترکیبات پپتیدی تولید شده توسط باکتری‌ها (باکتریوسین‌ها) مورد توجه قرار گیرند. این مطالعه با هدف مقایسه اثر ضد میکروبی در باکتری‌های دارای توانایی تولید باکتریوسین انجام شد.

مواد و روش ‌ها: فعالیت بازدارندگی باکتری‌های جدا شده از خاک نواحی مختلف سمنان (کلکسیون میکروبی دانشگاه سمنان (DDBCC ، علیه باکتری‌های شاخص به روش ‌انتشار ‌در آگار بررسی گردید. سویه‌های منتخب با آزمون‌های بیوشیمیایی و مولکولی شناسایی شدند. پس از تغلیظ باکتریوسین‌های منتخب با کمک غلظت اشباعی سولفات آمونیوم، اثرات تخریب بیوفیلم در هر باکتریوسین‌ مطالعه و سپس به روش کروماتوگرافی لایه نازک تخلیص و فعالیت ضد میکروبی آنها بررسی شد.

یافته ‌ها: نتایج تعیین توالی نشان داد که سویه‌های منتخب DDBCC38 و  DDBCC51 دارای شباهت 95 درصدی به اشریشیا کلی و سویه DDBCC46 شباهت 96 درصدی به باسیلوس سوبتلیس بود. باکتریوسین‌ های تغلیظ شده DDBCC51 و  DDBCC38 رشد باسیلوس سرئوس، باسیلوس آنتراسیس، کلبسیلا نمونیه را پس از 52 ساعت مهار کرده و بیوفیلم سودوموناس ائروجینوسا و استافیلوکوکوس اورئوس را به ترتیب 12، ‌40 درصد و 19.6، 40 درصد تخریب کرد. در مقابل باکتریوسین سویه DDBCC46 در 72 ساعت علیه کلبسیلا نمونیه و سودوموناس ائروجینوسا موثر بود. اما تاثیری بر تخریب بیوفیلم نشان نداد. تخلیص باکتریوسین DDBCC38 و DDBCC51، با استفاده از کروماتوگرافی لایه نازک، قطر هاله عدم رشد را علیه کلبسیلا نمونیه 2 میلی‌متر افزایش داد. اما باکتریوسین DDBCC46 قطر هاله را 4 میلی‌متر کاهش داد.

نتیجه‌گیری: با توجه به ویژگی های ضد بیوفیلمی و آنتاگونیسمی جدایه های مورد بررسی، انجام مطالعات تکمیلی به منظور بهینه سازی شرایط تولید و شناسایی مولکولی  نوع باکتریوسین تولیدی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات