جداسازی و شناسایی باکتری‏ های نمک دوست نسبی تولید کننده پروتئاز از خاک‏ های ‏شور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

چکیده

سابقه و هدف: باکتری‏ های نمک دوست نسبی منابع بسیار خوبی برای تولید آنزیم‏ هایی هستند که نه تنها در برابر غلظت‏ های مختلف نمک پایدارند، بلکه دارای فعالیت بهینه در محدوده وسیعی از pH و دما هستند. این مطالعه با هدف جداسازی باکتری‏ های نمک دوست نسبی تولید کننده پروتئاز از خاک‏ های شور استان البرز انجام شد.
 
مواد و روش ‏ها: غربالگری باکتری‏ های نمک دوست تولید کننده پروتئاز با استفاده از محیط اسکیم میلک آگار دارای 5 درصد نمک انجام شد. فعالیت آنزیمی با روش رنگ سنجی ارزیابی شد و اثر عوامل مختلف مانند دما، pH و غلظت ‏های مختلف نمک بر فعالیت آنزیمی بررسی گردید. همچنین شناسایی سویه با روش‏ های بیوشیمیایی و روش‏ های مولکولی صورت گرفت.

یافته ها: در مجموع 11 سویه نمک دوست با فعالیت پروتئولیتیکی جدا شد. از این میان سویه B8 با بزرگ‏ترین هاله پروتئولیز و میزان فعالیت U/mL 3.2 برای مطالعات بیشتر انتخاب گردید. این آنزیم فعالیت بهینه را در دمای 40 درجه سلیسیوس، 7.5 pH و غلظت 0.5-0 مولار نمک نشان داد. اگرچه در غلظت‏ های بالاتر نمک (تا 4 مولار) فعالیت همچنان باقی می‏ ماند. آنزیم در محدوده وسیعی از pH فعال بود و در 9.5 pH،  حدود 60 درصد فعالیت آنزیم حفظ می‏ شد. آنالیز فیلوژنتیکی بر مبنای توالی 16S rRNA نشان داد که سویه متعلق به جنس هالوموناس است. این سویه با نام Halomonas sp. strain HM_NG2 در بانک ژن ثبت گردید.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که پروتئاز تولید شده توسط سویه جدا شده در این تحقیق به دلیل پایداری حرارتی نسبی و ویژگی هالوآلکالوفیلی می ‏تواند کاندید مناسبی برای کاربردهای زیست فناوری باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات