تجزیه زیستی نفت خام و ترکیبات پلی آروماتیک چند حلقه ای توسط مخمر اگزوفیالا 5043 UTMC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی، گروه زیست فناوری، پردیس علوم و فناوری های نوین، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار، بخش زیست فناوری میکروبی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران

3 استادیار، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 استاد، بخش زیست فناوری میکروبی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

سابقه و هدف: فرآورده های نفتی از پر مصرف ترین مواد شیمیایی در دنیای امروز محسوب می شوند. روزانه مقادیر زیادی از نفت خام و فرآورده های نفتی در حجم زیاد به محیط زیست وارد می شود. هدف از این پژوهش جداسازی و ارزیابی مخمرهای بومی ایران به منظور زیست پالایی مناطق آلوده نفتی بود.

مواد و روش ها: نمونه خاک از مناطق مختلف آلوده به آلاینده های نفتی در ایران جمع آوری گردید. سپس در محیط باشنل هاس همراه با 0.5 درصد نفت خام و تتراسایکلین (100 میلی گرم در لیتر) به مدت 14 روز کشت داده شدند. میزان تخریب نفت خام با استفاده از خواندن جذب کل هیدروکربن های نفتی سنجیده شد. با استفاده از روش HPLC حذف ppm 100 فنانترن، آنتراسن و پیرن به عنوان ترکیبات پلی آروماتیک چندحلقه ای مدل مورد بررسی قرار گرفت. جدایه منتخب از طریق تکثیر ژن ITS، تعیین توالی و همردیفی توالی در پایگاه داده شناسایی گردید.

یافته ها: در این مطالعه 47 گونه مخمر جداسازی گردید. سنجش میزان حذف TPH نشان داد که جدایه FA14 با 89 درصد حذف نفت، طی 14 روز توانمندترین جدایه در حذف هیدروکربن های نفتی می باشد. شناسایی مولکولی این جدایه با کمک توالی یابی ژن ITS و همردیف یابی آن در پایگاه داده های NCBI  نشان داد که جدایه FA14  با 99 درصد شباهت، متعلق به جنس اگزوفیالا می باشد. نتایج نشان داد که فنانترن، آنتراسن و پیرن به ترتیب 97.67، 57 و 95.38 درصد به وسیله FA14 و طی 14 روز از محیط حذف گردیدند.

نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که اگزوفیالا در حذف هیدروکربن­های آروماتیک چند حلقه ای توانایی بالایی دارد. بنابراین می تواند به عنوان کاندید مناسب به منظور زیست پالایی محیط آلوده به نفت خام معرفی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات