تاثیر سونیکیشن بر نیوزوم حاوی اسانس آویشن به منظور ایجاد شوینده زیستی-نانویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه پیام نور تفت، واحد یزد، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

2 کارشناس ارشد، دانشگاه تهران، ، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی شیمی، گروه مهندسی بیوتکنولوژی و داروسازی

3 دکتری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده پیراپزشکی، گروه علوم و فنون نوین پزشکی

چکیده

سابقه و هدف: امروزه به دلیل خواص ضد میکروبی گیاهان، توجه زیادی به افزودن مواد موثره طبیعی به سامانه های دارویی، غذایی و بهداشتی شده است. این مطالعه با هدف بررسی و ساخت نانو ذره حاوی اسانس آویشن به عنوان شوینده زیستی انجام شد.
 
مواد و روش ها: در این بررسی اسانس گیاه آویشن با دستگاه کلونجر استخراج و خالص سازی گردید. سپس به روش بنگهام نانونیوزوم حاوی اسانس آویشن با استفاده از سورفکتنت های توئین 60، اسپن 60 و لیپید کلسترول تهیه گردید. در ادامه فرآیند دو نوع روش کاهش سایز ذره (سونیکت حمامی و پروبی) مورد مطالعه قرار گرفت. نانوذرات از نظر میزان رهایش اسانی از نانوذره، اندازه، پتانسیل زتا، مورفولوژی، طیف مادون قرمز و میزان بارگذاری مشخصه یابی گردیدند. خواص ضد میکروبی شوینده بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس از نظر حداقل غلظت کشندگی، حداقل غلظت بازدارندگی و قطر هاله عدم رشد بررسی شد.
 
یافته ها: نتایج حاکی از کوچکی اندازه ذرات حاصل از سونیکت پروبی در مقایسه با سونیکت حمامی می باشد. از نظر درصد بارگذاری اسانس، راندمان بارگذاری اسانس در سونیکت حمامی 4.65 درصد بیشتر از پروبی می باشد. همچنین هر یک از انواع سونیکت بر روی پتانسیل زتا تغییری ایجاد نکرده و هر دو نانوذره مانند هم می باشند. اسانس به طور فیزیکی در نیوزوم بدون ایجاد تغییر در خواص آن محصور گردید. توزیع ذرات یکنواخت و ساختار کروی است و شوینده از نظر زیستی قابلیت ضدمیکروبی چشم گیری بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس (حداقل غلظت مهارکنندگی رشد 15.625 میکروگرم بر میلی لیتر) نشان داد.
 
نتیجه گیری: در تهیه نانوذره از نظر اقتصادی، استفاده از سونیکت حمامی در مقایسه با پروبی پیشنهاد می شود. نتایج این پژوهش مقدماتی جهت توسعه یک شوینده گیاهی ضدمیکروبی را معرفی می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات