حذف نیتروژن آمونیومی و ارتوفسفات از پساب شهری با استفاده از سلول های تثبیت شده ریزجلبک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی

2 کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی

چکیده

سابقه و هدف: ارائه راهکارهای سودمند و طرح ها ی هدفمند به دلیل کمبود منابع آب به منظور مصرف بهینه منابع آب و نیز ایجاد کیفیت مطلوب پساب ها ضروری است. این مطالعه با هدف ارزیابی حذف نیتروژن آمونیومی و ارتوفسفات از پساب شهری با استفاده از دو گونه ریزجلبک انجام شد.

مواد و روش ها: در ابتدا سلول های کشت شده ریز جلبک های کلرلا و اووسیستس با محلول سدیم آلژینات 4 درصد مخلوط شدند. مخلوط حاصل به محلول کلسیم کلراید اضافه شد تا گویچه های از جنس آلژینات که حاوی سلول های ریز جلبک می باشد تشکیل شود. برای اندازه گیری رشد سلولی از روش شمارش با لام نئوبار استفاده شد. میزان حذف نیتروژن و ارتوفسفات از پساب به ترتیب با استفاده از روش جذب نوری با واکنش با معرف های نسلر و آرمسترانگ انجام گردید.

یافته ها: گونه اووسیستیس پس از گذشت 14 روز از تیمار حدود 65.2 درصد از نیتروژن آمونیومی محیط را حذف نمود. بازده کلی حذف ارتوفسفات نیز 69 درصد بود. در تیمار ریز جلبک کلرلا تا روز چهارم حذف نیتروژن آمونیومی 74.3 درصد و در روز هفتم 100 به  درصد رسید. بازده کلی حذف ارتوفسفات نیز 62.27 درصد بود.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که در شرایط طراحی شده جلبک کلرلا  توانایی مناسبی در حذف نیتروژن و فسفر از پساب را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات