اثرات سمیت سلولی پروتئین کریستالی توکسین باسیلوس تورنجینسیس بر روی انگل لیشمانیا تروپیکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس

2 استادیار، گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم، کشاورزی و فناوری‌های نوین، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز

3 استادیار، مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز

چکیده

سابقه و هدف: لیشمانیوز گروهی از  بیماری های عفونی هستند که توسط انگل داخل سلولی اجباری از جنس لیشمانیا از راسته کینتوپلاست داران ایجاد می گردد. استفاده از عوامل کنترل کننده زیستی-میکروبی  به عنوان یکی از روش های  جایگزین درمانی عفونت های لیشمانیایی توسعه یافته است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر فعالیت های پروتئین های کریستالی باسیلوس تورنجنسیس علیه انگل لیشمانیا تروپیکا می باشد.

مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی-توصیفی، 47 جدایه باکتری باسیلوس تورنجنسیس از نمونه های خاک مناطق مختلف استان فارس بر اساس ویژگی های فنوتیپی، رنگ آمیزی توکسین کریستالی، مشاهده با میکروسکوپ نوری و شناسایی مولکولی جداسازی شدند. پس از هضم آنزیمی توکسین های جداسازی شده با استفاده از پروتئیناز K، فعالیت سیتوسیدالی آنها بر روی گونه لیشمانیا تروپیکا ارزیابی گردید. جدایه هایی که بیشترین تاثیر توکسیسیتی را داشتند، با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز نوع توکسین مشخص گردید.

یافته ها: در این مطالعه‏، یک جدایه با بیشترین ویژگی سیتوسیدالی بر روی گونه لیشمانیا تروپیکا شناسایی گردید. توکسین کریستالی  Cry1 جدایه 35sb بر روی این گونه لیشمانیا موثر بود. این توکسین در غلظت 1-10 میلی گرم بر میلی لیتر بیشترین خاصیت سیتوسیدالی (حدود 40 درصد) را داشت. اثرات سیتوپاتیک پروماستیگوت های تیمار شده با توکسین کریستالی به صورت کوتاه و متورم شدن مشاهده گردید.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش‏، پیشنهاد می گردد که پروتئین های کریستالی باسیلوس تورنجینسیس می توانند با انجام مطالعات تکمیلی به عنوان یک کاندیدای مناسب در درمان بیماری لیشمانیوز مطرح باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات