بهینه سازی عوامل محیطی موثر بر فروشویی میکروبی فلز طلا در سنگ معدن زرشوران با استفاده از باکتری های بومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه رازی، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

2 دانشیار، دانشگاه رازی، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

چکیده

سابقه و هدف: معدن طلای زرشوران به عنوان بزرگترین معدن طلای ایران، در شهرستان تکاب آذربایجان غربی واقع شده است. در این پژوهش برای اولین بار با فراهم کردن شرایط بهینه برای رشد میکروارگانیسم های طبیعی موجود در سنگ معدن طلای زرشوران و بررسی تاثیر عوامل مختلف مانند pH، زمان جداسازی و نسبت حجم سنگ معدن به محلول فروشویی، توانایی جداسازی عنصر طلا بررسی گردید.

مواد و روش ها: طراحی آزمون با استفاده از روش تاگوچی در 3 سطح، به منظور ارزیابی تاثیر هر یک از عوامل pH، زمان و نسبت حجم سنگ معدن به محلول فروشویی کننده انجام شد. سهم هریک از عوامل و سطوح مناسب برای بیولیچینگ طلای مقاوم  نیز با استفاده از نرم افزار Qulitek-4 مورد ارزیابی قرارگرفت.

یافته ها: بیشترین سهم مربوط به عامل حجم سنگ معدن به محلول لیچ کننده با مقدار 17.20 درصد بود. کمترین سهم مربوط به عامل زمان با میزان 7.84 درصد به دست آمد. مناسب ترین سطح برای pH سطح 3 بود که مقدار آن 59.46 درصد با 3 pH محاسبه شد. همچنین مناسب ترین سطح برای حجم سنگ معدن به محلول لیچ کننده سطح 1 با مقدار 66.14 درصد با نسبت 1/1 و برای زمان سطح 1 با مقدار 56.78 درصد با مدت زمان 30 روز بود.

نتیجه گیری: با در نظر گرفتن 3 عامل محیطی کاربردی، امکان جداسازی فلز طلا از سنگ معدن در مقیاس صنعتی بدون صرف هزینه زیاد وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات