بررسی ویژگی های ریخت شناسی و ردیابی ژن‌های موثر در تولید رنگدانه رابری‌فاشینس در باکتری برنریا رابری‌فاشینس عامل شانکر عمیق گردو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

2 کارشناس ارشد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی همدان

3 دانشجوی دکتری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

4 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده

سابقه و هدف: بیماری شانکر عمیق پوستی که توسط باکتری برنریا رابری‌فاشینس ایجاد می‌گردد، از بیماری‌هایی است که باعث کاهش کمیت و کیفیت گردو می‌شود. این مطالعه با هدف شناسایی باکتری شانکر عمیق پوستی بر اساس ویژگی های ریخت شناسی، بیماری‌زایی و استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن‌های مداخله کننده در تولید رنگدانه رابری‌فاشینس انجام گردید.

مواد و روش ها: این پژوهش به‌صورت مقطعی- توصیفی بر روی درختان گردو دارای علایم شانکر در استان لرستان انجام شد. پس از خالص‌سازی، شناسایی باکتری ها بر مبنای ویژگی های فنوتیپی جدایه‌ها انجام شد. به‌منظور بررسی دقیق‌تر و ردیابی مستقیم عامل شانکر از آغازگرهای 2BrIF/2BrIR و GSP2F/GSP2R استفاده گردید. همچنین ویژگی های بیماری‌زایی باکتری بر روی نهال و میوه گردو مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها: بر اساس ویژگی های فنوتیپی 14 جدایه به‌عنوان باکتری برنریا رابری‌فاشینس شناسایی شد. این جدایه‌ها در آزمون PCR قطعه مورد نظر 671 و 280 جفت بازی را تکثیر کردند. در آزمون بیماری‌زایی علایم به‌صورت لهیدگی و سیاه شدن بافت در محل تلقیح مشاهده شد. دو جدایه در آنالیز فیلوژنی سطح تشابه 97 و 98 درصدی با دیگر جدایه‌های شناسایی شده در بانک ژنی داشتند.

نتیجه‌گیری: آزمون PCR و استفاده از آغازگر‌های اختصاصی یک روش سریع، کاربردی و بسیار حساس در شناسایی باکتری برنریا رابری‌فاشینس نسبت به سایر روش‌های تشخیصی می‌باشد. با توجه به بررسی توان بیماری‌زایی جدایه‌ها در این پژوهش و بروز علایم روی نهال، بیمارگر در شرایط مساعد بیماری خسارت شدیدی به درختان وارد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات