تولید و ارزیابی مشخصات آنزیم آلفا آمیلاز گرمادوست و نمک دوست جدا شده از باکتری آنوکسی باسیلوس جونیسیس AT23

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

2 دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

3 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

چکیده

سابقه و هدف: آلفا آمیلازهای گرمادوست کاربردهای بسیار زیادی در صنایع مختلف دارند. از این میان می توان به فرآوری نشاسته و تولید شوینده ها اشاره نمود. این مطالعه با هدف جداسازی باکتری های مولد آلفا آمیلاز گرمادوست و نیز تعیین خصوصیت آن ها انجام شد.

مواد و روش ها: پس از نمونه برداری از چشمه آبگرم گروه واقع در استان کرمان، به منظور جداسازی باکتری های مولد آلفا آمیلاز از محیط نشاسته آگار استفاده گردید. سویه مورد نظر به کمک توالی یابی ژن 16S rDNA شناسایی گردید. خصوصیت آلفا آمیلاز گرمادوست در حضور عوامل مختلفی مانند pH، دما، یون های فلزی و حلال های آلی تعیین شد. همچنین پارامترهای کینتیکی آنزیم در حضور غلظت های مختلف نشاسته تعیین گردید.

یافته ها: در این مطالعه سویه برتر مولد آلفا آمیلاز گرمادوست خارج سلولی به عنوان باکتری آنوکسی باسیلوس جونیسیس AT23 معرفی گردید. آنزیم آلفا آمیلاز سویه AT23  دارای فعالیت بهینه در pH های 5 و 6 بود. یک افزایش هفت برابری در فعالیت آنزیمی آلفا آمیلاز در حضور کلرید سدیم (غلظت 3 مولار) مشاهده شد. یون های منگنز و روی فعالیت آنزیمی را به ترتیب حدود 95 و 31 درصد افزایش دادند. پارامترهای کینتیکی، Km و Vmax به ترتیب 1.657 (میلی گرم بر میلی لیتر) و 0.0059 (میلی گرم بر میلی لیتر بر دقیقه) تعیین گردید. همچنین فعالیت آنزیمی در غلظت 10 درصد از حلال های آلی ان-بوتانول و سیکلو هگزانول حدود دو برابر افزایش یافت.

نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهد که آلفا آمیلاز سویه AT3 یک آنزیم نمک دوست و مقاوم در برابر است. بنابراین می تواند در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات