مطالعه توانایی باکتری ‌های جدا‌ شده از خاک‌های سرخ جزیزه هرمز در تولید نانوذرات آهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان

2 استادیار، گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان

چکیده

سابقه و هدف: نانوذرات مغناطیسی آهن به طور گسترده برای کاربردهای بیولوژیکی، پزشکی و صنعت مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. روش های سنتز شیمیایی و فیزیکی تولید نانوذرات منجر به آلودگی محیط زیست می‌گردد. در این میان، باکتری قادر به سنتز مقدار قابل توجهی نانوذرات آهن مطابق با اصول شیمی سبز هستند. این پژوهش با هدف جداسازی و شناسایی باکتری‌های تولید کننده نانوذرات آهن از خاک‌های جزیزه هرمز صورت گرفت.

مواد و روش‌ها: این پژوهش به صورت مقطعی با نمونه گیری از خاک جزیزه هرمز انجام شد. پس از تهیه رقت و کشت  و خالص سازی در محیط پایه، از آزمون های بیوشیمیایی و مولکولی به منظور شناسایی  باکتری ها استفاده شد. خصوصیات نانو ذرات تولید شده توسط باکتری ها با استفاده از روش های طیف سنجی UV-Vis، کریستالوگرافی اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) موردارزیابی قرار گرفتند.

یافته‌ها: با توجه به ویژگی های بیوشیمیایی و نیز توالی یابی و BLAST در تارنمای NCBI نمونه خاک جزیزه هرمز حضور باکتری سودوموناس به اثبات رسید. آنالیز طیف سنجی UV-Vis، XRD وجود نانو ذرات آهن تولیدی توسط باکتری‌ها را اثبات کرد. همچنین تصاویر میکروسکوپ نگاره نیز اندازه نانو ذرات تولیدی را کمتر از 50 نانومتر نشان داد.

نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش کفایت سنتز زیستی نانوذرات آهن با استفاده از باکتری‌ سودوموناس موجود در خاک جزیره هرمز، به عنوان یک روش ارزان و بدون نیاز به صرف انرژی زیاد را نشان داد. از این رو استفاده از این باکتری، به عنوان یک منبع زیستی مفید برای سنتز نانو ذرات آهن در مقیاس زیاد و ارزیابی پتانسیل کاربردی آن در پژوهش های تکمیلی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات