سنتز سبز نانوذرات نقره توسط عصاره گیاه تلخه و تاثیر مهارکنندگی آن بر روی پمپ افلاکسی در جدایه‏ های بالینی اسینتوباکتر بامانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا، ورامین، ایران

2 استادیار، گروه زیست شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

سابقه و هدف: پمپ‏ های افلاکس یکی از دلایل مهم مقاومت سویه های باکتریایی اسینتوباکتر بامانی به آنتی‏ بیوتیک به شمار می‏ آیند. هدف از این مطالعه، سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه تلخه و بررسی اثرات ضدپمپ افلاکسی آن در جدایه‏ های بالینی مقاوم به دارو اسینتوباکتر بامانی می‏ باشد.

مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، ابتدا نانوذرات نقره با استفاده از عصاره الکلی گیاه تلخه سنتز گردیدند. در ادامه ساختمان نانوذرات تولید شده توسط روش ‏های اسپکتروفتومتری (UV-Vis)، تفرق اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) و گذاره (TEM) تایید شدند. وجود پمپ افلاکس adeAC در 21 جدایه بالینی مقاوم به آنتی ‏بیوتیک اسینتوباکتر بامانی توسط روش کارت ویل و واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) ارزیابی شد. در نهایت اثرات ضدپمپ افلاکسی نانوذرات نقره با روش حداقل غلظت بازدارنده (MIC) مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: نانوذرات نقره سنتز شده توسط جذب بیشینه در طول موج 420 نانومتر در روش UV-Vis مورد تایید قرار گرفتند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی SEM وTEM  نشان داد که نانوذرات نقره کروی شکل و دارای میانگین اندازه 38.89 نانومتر می‏ باشند. هم چنین نتایج XRD ساختار مکعبی نانوذره سنتز شده را تایید می کند. نتایج روش کارت ویل و PCR نشان داد که از میان 21 جدایه اسینتوباکتر ‏بامانی، 12 سویه دارای پمپ افلاکس فعال هستند. همچنین، میزان MIC اتیدیوم بروماید در سویه‏ های مقاوم به همراه نانوذرات نقره با کاهش همراه بود.

نتیجه گیری: با توجه به اثرات ضدپمپ افلاکسی نانوذرات نقره سنتز شده در سویه های اسینتوباکتر بامانی به نظر می‏ رسد که این نانوذره پتانسیل استفاده در صنایع دارویی را دارد اما مطالعات بیشتر در این زمینه مورد نیاز می‏ باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات